[ تخلیه سبد خرید ] close


Force
پرسشنامه مدیریت منابع انسانی دانشگاهی


Download Excel

کد فایل در بانک اطلاعاتی نام کامل قیمت خرید به ریال
 235  پرسشنامه شناسائی تفاوت های فردی در ادراک نقش مدیریت منابع انسانی  15000
 236  پرسشنامه تعیین میزان توانایی در زمینه مدیریت منابع انسانی  15000
 237  پرسشنامه تعیین موانع اثر گذار بر عملکرد مدیریت منابع انسانی  25000
 238  پرسشنامه بررسی نگرش کارکنان نسبت به اقدامات انجام شده در زمینه مدیریت منابع انسانی  22000
 239  پرسشنامه بررسی نگرش های مدیران صف درباره پذیرش نقش های منابع انسانی  20000
 240  پرسشنامه بررسی روش های فعالیت منابع انسانی در سازمان  25000
 241  پرسشنامه بررسی مسائل موجود در مدیریت برونسپاری منابع انسانی  15000
 242  پرسشنامه بررسی میزان انجام فعالیت های مدیریت منابع انسانی در سازمان  25000
 243  پرسشنامه بررسی مسئولیت های مدیران منابع انسانی سازمان  15000
 244  پرسشنامه بررسی اقدامات انجام شده در سازمان در حوزه مدیریت منابع انسانی  20000
 245  پرسشنامه بررسی رابطه بین مدیریت منابع انسانی، نوآوری، تکنولوژی و عملکرد سازمان  25000
 246  پرسشنامه بررسی عوامل تاثیر گذار بر جا به جایی نیروی کار  22000
 247  پرسشنامه شناسائی قدرت نیازهای رشد شخصی و ترجیح شما برای کار توانمند و غنی  22000
 248  پرسشنامه بررسی مدل ویژگی های شغل  15000
 249  پرسشنامه تعیین اهمیت، تکراری بودن و دشواری وظیفه  20000
 250  پرسشنامه بررسی رویکردهای مطرح در طراحی شغل  25000
 252  پرسشنامه بررسی جو و فضای یادگیری گروهی و سازمانی  25000
 253  پرسشنامه ارزیابی میزان اثربخشی تحلیل شغل در سازمان  20000
 254  پرسشنامه ارزیابی اثر بخشی برنامه ریزی منابع انسانی  20000
 255  پرسشنامه بررسی دلایل وجود برنامه مدیریت جانشینی در سازمان  20000
 256  پرسشنامه ارزیابی برنامه ریزی و مدیریت موثر جانشینی  22000
 257  پرسشنامه بررسی فنون مدیریت احساسات که توسط متقاضی شغل در مصاحبه های استخدامی به کار برده می شود  15000
 258  پرسشنامه بررسی نگرش های کارکنان در زمینه شغل کنونی آنها در سازمان  20000
 259  پرسشنامه بررسی نظرات کارکنان درباره عملکرد سازمان در آشنا سازی آنها هنگام ورود به سازمان  25000
 260  پرسشنامه بررسی دلایل استخدام نکردن کار آموزان  15000
 261  پرسشنامه بررسی میزان اثر بخشی فرآیند گزینش کارکنان در سازمان  22000
 262  پرسشنامه بررسی میزان اثر بخشی فرآیند نیرویابی در سازمان  20000
 263  پرسشنامه بررسی استراتژی هایی برای شکستن سقف شیشه ای  20000
 264  پرسشنامه بررسی موانع پیشرفت زنان به جایگاه مدیریت در سازمان  25000
 265  پرسشنامه بررسی نگرش به کسب و کار و فعالیت زنان  20000
 266  پرسشنامه بررسی ادراکات زنان از مسائل مربوط به جنسیت در محل کار  22000
 268  پرسشنامه بررسی مهارت های مربی گری هدف مدار در سازمان  15000
 269  پرسشنامه بررسی نگرش ها در زمینه بازخور 360 درجه و نقش آن در توسعه  20000
 270  پرسشنامه بررسی میزان اهمیت عوامل اثر گذار بر توسعه مدیریت  20000
 271  پرسشنامه تعیین روش های مناسب برای آموزش کارکنان با تجربه تر سازمان  15000
 272  پرسشنامه بررسی ادراکات افراد در زمینه آموزش مدیریت  15000
 273  پرسشنامه ارزیابی جلسات مطالعه موردی  20000
 274  پرسشنامه بررسی میزان اثربخشی فرهنگ مربی گری در سازمان  30000
 275  پرسشنامه بررسی عملکرد مدیر به عنوان مربی  20000
 276  پرسشنامه بررسی میزان حمایت مدیریت از آموزش در سازمان  15000
 277  پرسشنامه ارزیابی میزان اثر بخشی دوره آموزشی برگزار شده  20000
 278  پرسشنامه بررسی مهم ترین مسائل آموزش و توسعه ای که در سازمان ها وجود دارد  20000
 279  پرسشنامه بررسی نگرش های افراد درباره مربی گری کارکنان  20000
 280  پرسشنامه بررسی اینکه شما به کدامیک از فنون آموزش عمل می کنید  20000
 281  پرسشنامه بررسی نگرش ها نسبت به توسعه مدیریت در سازمان  20000
 282  پرسشنامه بررسی میزان اثر بخشی نظام چرخش شغلی در سازمان  15000
 283  پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در سازمان  23000
 284  پرسشنامه بررسی اثر بخشی ارزیابی عملکرد  20000
 285  پرسشنامه بررسی مزایای حاصل از ارزیابی عملکرد در سازمان  15000
 286  پرسشنامه بررسی نگرش ها ی مدیران نسبت به ارزیابی از پایین به بالا توسط کارکنان  20000
 287  پرسشنامه بررسی اثر بخشی مقیاس های استفاده شده در ارزیابی عملکرد کارکنان  20000
 288  پرسشنامه بررسی نگرش های افراد درباره خود ارزیابی  15000
 289  پرسشنامه شناسایی عواملی که انجام خود ارزیابی را برای سازمان ها ضروری می کند  20000
 290  پرسشنامه بررسی نگرش کارکنان در زمینه سیستم ارزیابی عملکرد و پاداش در سازمان  20000
 291  پرسشنامه بررسی تاثیر فرآیند جدید بررسی عملکرد و توسعه  20000
 292  پرسشنامه بررسی نگرش کارکنان نسبت به ارزیابی عملکرد و پاداش در سازمان  15000
 293  پرسشنامه بررسی مهارت های ارزیابی عملکرد و پاداش  15000
 294  پرسشنامه ارزیابی شایستگی های رهبری  20000
 295  پرسشنامه بررسی ماهیت بازخور ارائه شده از سوی سرپرست  15000
 296  پرسشنامه بررسی نگرش های کارکنان در مورد بازخور 360 درجه  15000
 297  پرسشنامه بررسی عادلانه و منطقی بودن نظام جبران خدمات از دیدگاه کارکنان  15000
 298  پرسشنامه بررسی نگرش های کارکنان درباره مزایای سازمانی  15000
 299  پرسشنامه بررسی میزان رضایت مدیران ارشد نسبت به پرداخت های سازمانی  22000
 300  پرسشنامه بررسی نگرش کارکنان در زمینه فرآیند ارزیابی عملکرد و سیستم حقوق و دستمزد سازمان  20000
 301  پرسشنامه ارزیابی اثر بخشی استراتژی پاداش در سازمان  15000
 302  پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر مدیریت مسیر شغلی  20000
 303  پرسشنامه بررسی استراتژی های مسیر شغلی بالقوه  25000
 304  پرسشنامه بررسی کفایت نفس در تصمیم گیری برای مسیر شغلی  22000
 305  پرسشنامه ارزیابی اثربخشی برنامه ریزی توسعه شغلی  20000
 307  پرسشنامه بررسی تعهد حرفه ای افراد در مسیر شغلی آنها  20000
 308  پرسشنامه بررسی دلائل ارتقاء شغلی کارکنان در سازمان ها  15000
 309  پرسشنامه بررسی ادراکات در مورد روابط صنعتی  15000
 310  پرسشنامه بررسی انتظارات کارکنان از اتحادیه ها  15000
 311  پرسشنامه بررسی نگرش ها درباره نیاز به حضور اتحادیه ها  15000
 312  پرسشنامه سنجش دلایل انفصال از خدمت کارشناسان از سازمان  33000
 313  پرسشنامه بررسی نظرات کارکنان درباره شغل خود و علل ترک سازمان  33000
 314  پرسشنامه بررسی نگرش های کارکنان نسبت به بازنشستگی  25000
 315  پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر کاهش ترک سازمان توسط کارکنان  30000
 1263  پرسشنامه بررسی تعهد حرفه ای افراد در مسیر شغلی آنها  20000
 51627  پرسشنامه تاثير سيستم اطلاعات مؤديان مالياتي بر پاسخگويي به مؤديان مالياتي  26000
 51634  پرسشنامه بررسي عوامل موثر در شکل گيري تصوير شهر از ديد شهروندان  30000
 51637  پرسشنامه تعیین و اولویت بندی عوامل موثر بر توانمند سازي منابع انساني  25000
 51639  پرسشنامه كيفيت هماهنگي و همرديفي ميان استراتژي هاي مديريت منابع انساني و استراتژي هاي رقابتي كسب و كار و نيز چگونگي تاثير اين هماهنگي و همرديفي بر عملكرد سازمان ها  23000
 61642  پرسشنامه بررسی تأثیر اقدامات مدیریت منابع انسانی بر قابلیت یادگیری سازمانی  30000
 112132   پرسشنامه بررسی مفروضات درباره گروه های رشد شخصی و مشارکت کنندگان در آموزش روابط انسانی  22030
 112487  پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر ماندگاری نیروی انسانی  23057
 112489  پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر ماندگاری نیروی انسانی 1  26532
 112556  پرسشنامه بررسي ميزان تعهد سازماني مديران وكاركنان  15011
 112561  پرسشنامه تاثیر ارتباطات سازمانی بر مدیریت بحران  24499
 112678  پرسشنامه بررسی ارتباط بین رضایت مشتریان با ویژگیهای ساختاری در سازمانهای مشتری محور  26009
 112778  پرسشنامه موانع خلاقیت سازمانی  32091
 122995  پرسشنامه پایان نامه بررسي تأثير منابع استخدامي بر پيامدهاي شغلي و روابط آن ها در سازمان  22091

آخرین مقالات
1.آزمون بندر- گشتاست
2.فصل دوم پایان نامه بررسي عوامل موثر ...
3.فصل دوم پایان نامه بررسي رابطه ي ياد ...
4.فصل دوم پایان نامه بررسی عوامل مرتبط ...
5.فصل دوم پایان نامه عواملي برارتقاء ب ...
6.فصل دوم پایان نامه ارزیابی عملکرد مر ...
7.فصل دوم پایان نامه انتخاب استراتژی ه ...
8.فصل دوم پایان نامه بهينه ‏سازی سبد س ...
9.مقاله بررسی شاخص های روانسنجی آزمون ...
10.پرسشنامه هوش معنوی
11.مقاله بررسی پایایی و روایی پرسشنامه ...
12.پرسشنامه سنخ نمای مایرز - بریگز
13.پرسشنامه هنجاریابی آزمون برانگیختگی ...
14.پرسشنامه اضطراب بک(BAI)
15.پرسشنامه مجموعه شخصیت جامعه پسند(pbc)
16.فرم نمره گذاری آزمون بندر گشتالت به ...
17.آزمون T.A.T
18.پایان نامه بررسي راهبردهاي ورود به ب ...
19.فصل دوم پایان نامه بررسی تأثیر کیفیت ...
20.فصل دوم پایان نامه بررسي تاثير رفتار ...
21.فصل دوم پایان نامه رابطه بين سرمايه ...
22.فصل دوم پایان نامه بررسي روابط متقا ...
23.فصل دوم پایان نامه شناسایی و رتبه بن ...
24.فصل دوم پایان نامه طراحی مدل پیاده س ...
25.فصل دوم پایان نامه طراحي مدلي بر اسا ...
پربازدیدترین ها
1.پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در س ...
2.مقاله بررسي تاثير به كارگيري اتوماسي ...
3.مقاله هوش فرهنگی    ...
4.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
5.پرسشنامه بررسی وفاداری مشتری
6.مقاله بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی ...
7.پرسشنامه بررسی تاثیر فناوری اطلاعات ...
8.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
9.پرسشنامه اخلاق کار
10.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
11.پرسشنامه سنجش کارافرینی درون سازمانی
12.مقاله نقش مدیریت دانش در توانمندسازي ...
13.فصل دوم پایان نامه تعیین ارتباط بين ...
14.مقاله سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد ك ...
15.پروپوزال بررسی عوامل موثر بر درخواست ...
16.آموزش اولیه نرم افزار spss
17.مقاله ارزیابی میزان تاثیر بکارگیری ف ...
18.مقاله شناسایی و رتبه بندي عوامل کلید ...
19.مقاله عوامل موثر بر رضايت الکترونيک ...
20.پروپوزال ارائه چارچوب مفهومی مبتنی ب ...
21.نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی ساز ...
22.پرسشنامه بررسی میزان وفاداری مصرف کن ...
23.پرسشنامه ارزیابی اثربخشی مدیریت دارا ...
24.مقاله انواع هوش از دیدگاه ثرندایک
25.مقاله بررسی تفاوت های ساختاری تولید ...
پر فروش ترین ها
1.مقاله بررسي تاثير به كارگيري اتوماسي ...
2.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
3.مقاله بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی ...
4.مقاله هوش فرهنگی    ...
5.مقاله نقش مدیریت دانش در توانمندسازي ...
6.آموزش اولیه نرم افزار spss
7.مقاله سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد ك ...
8.مقاله ارزیابی میزان تاثیر بکارگیری ف ...
9.مقاله عوامل موثر بر رضايت الکترونيک ...
10.مقاله بین بررسی مقایسه ای رابطه بین ...
11.مقاله بررسی تفاوت های ساختاری تولید ...
12.نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی ساز ...
13.رهبری در سازمان : مبانی و نظریه ها
14.مقاله نقش فنآوري اطلاعات در توسعه من ...
15.مقاله بررسی نظام ارزشیابی عملکرد کار ...
16.اسلاید مديريت ارتباط با مشتري
17.مقاله بررسي عوامل موثر بر جلب رضايت ...
18.مقاله انواع هوش از دیدگاه ثرندایک
19.پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در س ...
20.مقاله ابعاد متنوع بکارگیری مدیریت ت ...
21.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
22.مقاله بررسی زمینه هاي اجرائی بودجه ر ...
23.مقاله فوایدوموانع بودجه ریزی عملیاتی
24.مقاله طراحي مدل عوامل مؤثر بر اعتماد ...
25.پرسشنامه بررسی وفاداری مشتری
طراحی سایت |طراحی |طراحی وب سایت |هاست و دامنه |طراحی سایت رایگان