[ تخلیه سبد خرید ] close


نام:مقاله بررسی عوامل موثر در قصد ترك خدمت پرستاران (رایگان)
رشته:مدیریت
گروه:منابع انسانی
نوع:مقاله و پژوهش
نویسنده:-
تاریخ:1392/07/10
تعداد صفحات:10 صفحه
تعداد مشاهده:4144 بار
تعداد خرید:493 بار
فرمت فایل:P.D.F
قیمت:0 ریال
چکیده: مقدمه: در جهان هزینه هاي مالی و انسانی بسیاري براي ترك خدمت پرستاران صرف می شود. پیش بینی ترك خدمت قبل از وقوع براي کاهش هزینه سازمانها ضروري می باشد. هدف از این تحقیق، بررسی رابطه عوامل فردي و سازمانی با رضایت شغلی و قصد ترك خدمت پرستاران بوده است. روش بررسی: این مطالعه از نوع مطالعات توصیفی همبستگی است که 89 نفر کارشناس پرستاري زن در آن شرکت نمودند. داده ها با مدل یابی معادلات ساختاري به روش تحلیل مسیر و با استفاده از نرم افزار لیزرل 8/5 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: ارتباط معناداري بین سن و حمایت همکار ( 0/32) تاهل با حمایت همکار(0/38-)،و سابقه خدمت با قصد ترک خدمت (0/37-) وجود داشت. همچنین حمایت همکار با حمایت سرپرستار ( 35 / 0)،حمایت سرپرست با رضایت شغلی (0/31)و رضایت شغلی ن با قصد ترك خدمت (0/52-) ارتباط معناداری داشتند. نتیجه گیري: عوامل فردي و سازمانی بر کاهش قصد ترك خدمت اثرگذار می باشند. به نظر می رسد مدیران با درنظرگرفتن تفاوتهاي میان افراد و حمایت بیشتر نظیر ایجاد شیفتهاي کاري مناسب و تیمهاي، کاري قادر خواهند بود تاثیر مثبتی بر رضایت شغلی و قصد ترك خدمت کارکنان خود داشته باشند. واژه هاي کلیدي: پرستار، حمایت اجتماعی، رضایت شغلی، قصد ترك خدمت.


مقالات مربوط :

- مقاله بررسی تأثیر عملکرد م ...

- اسلاید مديريت منابع انساني ...

- مقاله پيوند برنامه‌ريزي اس ...

- مقاله بررسی میزان رضایت شغ ...

- مقاله تاثیر فناوری اطلاعات ...

- مقاله بررسي عوامل مؤثر بر ...

- استراتژی های منابع انسانی

- مقاله مديريت بر كاركنان نخ ...

- اسلاید مدیریت منابع انسانی ...

- مقاله تئوریهای انگیزش

آخرین مقالات
1.فصل دوم پایان نامه انتخاب تجهيزات جه ...
2.پرسشنامه افسردگی کودکان کوواکسCDI
3.پروپوزال اثربخشی گروه درمانی با رویک ...
4.فصل دوم پایان نامه اثربخشی گروه درما ...
5.پرسشنامه اندازه‌گيري نگرش صميمانه ام ...
6.پرسشنامه سازگاري اجتماعي کاليفرنيا
7.پروپوزال اثربخشي آموزش مهارت هاي اجت ...
8.فصل دوم پایان اثربخشي آموزش مهارت ها ...
9.پروپوزال اثر بخشی نمایش درمانی بر فر ...
10.فصل دوم پایان نامه اثر بخشی نمایش در ...
11.پروپوزال اینترنت ونقش آن در شکل گیری ...
12.فصل دوم پایان نامه اینترنت ونقش آن د ...
13.پروپوزال ارزیابی شاخص های توسعه با ب ...
14.فصل دوم پایان نامه ارزیابی شاخص های ...
15.پروپوزال امکان سنجی و طراحي الگوي ای ...
16.فصل دوم پایان نامه امکان سنجی و طراح ...
17.پایان نامه امکان سنجی توسعه تجارت ال ...
18.پرسشنامه امکان سنجی توسعه تجارت الکت ...
19. فصل دوم پایان نامه امکان سنجی توسعه ...
20.پروپوزال امکان سنجی توسعه تجارت الکت ...
21.پایان نامه امکان سنجي اجراي بودجه ري ...
22.پروپوزال امکان سنجي اجراي بودجه ريزي ...
23.فصل دوم پایان نامه امکان سنجي اجراي ...
24.پروپوزال الگوي تعالي سازماني و سرآمد ...
25.فصل دوم پایان نامه الگوي تعالي سازما ...
پربازدیدترین ها
1.پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در س ...
2.مقاله بررسي تاثير به كارگيري اتوماسي ...
3.مقاله هوش فرهنگی    ...
4.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
5.مقاله بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی ...
6.پرسشنامه بررسی وفاداری مشتری
7.پرسشنامه بررسی تاثیر فناوری اطلاعات ...
8.پرسشنامه اخلاق کار
9.مقاله سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد ك ...
10.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
11.پرسشنامه سنجش کارافرینی درون سازمانی
12.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
13.فصل دوم پایان نامه تعیین ارتباط بين ...
14.مقاله نقش مدیریت دانش در توانمندسازي ...
15.پروپوزال بررسی عوامل موثر بر درخواست ...
16.آموزش اولیه نرم افزار spss
17.مقاله عوامل موثر بر رضايت الکترونيک ...
18.مقاله شناسایی و رتبه بندي عوامل کلید ...
19.پروپوزال ارائه چارچوب مفهومی مبتنی ب ...
20.مقاله ارزیابی میزان تاثیر بکارگیری ف ...
21.نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی ساز ...
22.رهبری در سازمان : مبانی و نظریه ها
23.پرسشنامه بررسی میزان وفاداری مصرف کن ...
24.مقاله انواع هوش از دیدگاه ثرندایک
25.مقاله بین بررسی مقایسه ای رابطه بین ...
پر فروش ترین ها
1.مقاله بررسي تاثير به كارگيري اتوماسي ...
2.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
3.مقاله بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی ...
4.مقاله هوش فرهنگی    ...
5.مقاله نقش مدیریت دانش در توانمندسازي ...
6.آموزش اولیه نرم افزار spss
7.مقاله ارزیابی میزان تاثیر بکارگیری ف ...
8.مقاله سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد ك ...
9.مقاله بین بررسی مقایسه ای رابطه بین ...
10.مقاله عوامل موثر بر رضايت الکترونيک ...
11.رهبری در سازمان : مبانی و نظریه ها
12.مقاله بررسی تفاوت های ساختاری تولید ...
13.نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی ساز ...
14.مقاله نقش فنآوري اطلاعات در توسعه من ...
15.مقاله بررسي عوامل موثر بر جلب رضايت ...
16.مقاله بررسی نظام ارزشیابی عملکرد کار ...
17.اسلاید مديريت ارتباط با مشتري
18.مقاله انواع هوش از دیدگاه ثرندایک
19.مقاله ابعاد متنوع بکارگیری مدیریت ت ...
20.پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در س ...
21.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
22.مقاله بررسی زمینه هاي اجرائی بودجه ر ...
23.مقاله فوایدوموانع بودجه ریزی عملیاتی
24.مقاله بررسی عوامل موثر در قصد ترك خد ...
25.مقاله طراحي مدل عوامل مؤثر بر اعتماد ...