[ تخلیه سبد خرید ] close


نام:مقاله بررسي عوامل انگيزش شغلي پرستاران بخشهاي ويژه
رشته:مدیریت
گروه:منابع انسانی
نوع:مقاله و پژوهش
نویسنده:-
تاریخ:1390/10/11
تعداد صفحات:8 صفحه
تعداد مشاهده:1711 بار
تعداد خرید:12 بار
فرمت فایل:P.D.F
قیمت:10000 ریال
چكيده: مقدمه: نيروي انساني از اركان مهم هر سازماني به شمار مي آيد و همواره مورد تاكيد صاحب نظران در مديريت منابع انساني بوده است . پرستاران به عنوان بازوي تواتمند سيستم خدامات بهداشتي درماني نقش بسزايي در تحول و پيشرفت امور مراقبتي و درماني دارند. فراهم كردن انگيزش لازم براي انجام كار و توجه به نيروهاي انگيزشي پرستاران از جمله مهمترين و در عين حال از پيچيده ترين وظايف يك مدير پرستاري است. روش: در اين مطالعه توصيفي – تحليلي كليه پرستاران بخش هاي ويژه استان سمنان مشتمل بر 100 نفر شركت داشتند. عوامل انگيزشي مبتني بر نظريه دو عاملي هرز برگ مورد بررسي قرار گرفتند . داده ها پس از جمعآوري با استفاده از آزمو نهاي مجذور كاي و تست فيشر مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج: نتايج نشان داد كه در بين عوامل دروني ماهيت كار ( 52 %) با اهميت ترين عامل و مسووليت ( 34 %) كم اهميت ترين عامل مي باشد . در بين عوامل بيروني سرپرستي و نظارت ( 51 %) با اهميت ترين عامل و حقوق و دستمزد ( 29 %) كم اهميت ترين عامل ميباشد. نتايج مطالعه نشان مي دهد كه عوامل دروني اهميت بيشتري در ايجاد انگيزش شغلي پرستاران نسبت به عوامل بيروني دارد. نتيجه گيري: بنابراين بها دادن به حرفه پرستاري و قدرداني و ستايش از پرستاران از طرف جامعه، حرفه هاي مرتبط و بيماران، هم چنين سرپرستي و نظارت صحيح و ارتباط سالم با پرستاران مي تواند موجب انگيزش بيشتر پرستاران و اعتلاي امور بهداشتي و درماني گردد. واژه هاي كليدي: پرستار، انگيزش شغلي، بخش ويژه


مقالات مربوط :

- مقاله مديريت بر كاركنان نخ ...

- مقاله بعد انسانی چابکی سازمان

- مقاله دلبستگي شغلي و عوامل ...

- پایان نامه پیشنهادیp262

- پایان نامه پیشنهادی p13

- مقاله تحول اداری

- اسلاید مدیـریت منابع انسان ...

- مقاله بررسی عوامل موثر بر ...

- مقاله بررسی عوامل موثر بر ...

- مقاله مديريت بر كاركنان نخ ...

آخرین مقالات
1.پروپوزال بررسی ادبیات فولکلوریک و فر ...
2.پروپوزال آسیب شناسی شعر مدرن و پست م ...
3.پروپوزال بررسی رابطه بین اثربخشی مدی ...
4.پروپوزال جستاری برجایگاه و کاربرد مع ...
5.پروپوزال تاثیر معاملات متقابل بر قصد ...
6.پروپوزال تاثیر كاربرد تكنولوژ‍ي اطلا ...
7.پروپوزال بسترهای ظهور نوآوری باز و ت ...
8.پروپوزال بررسی مهارت های مورد نیاز ...
9.پروپوزال بررسی کارایی سیستم بانکی ب ...
10.پرسشنامه غرق شدن
11.پرسشنامه جذب شدن
12.پروپوزال ارتباط وابستگی به اینترنت ب ...
13.فصل دوم پایان نامه ارتباط وابستگی به ...
14.پروپوزال بررسی خطاهای داخلی ترانسفور ...
15.پروپوزال بررسي تخليه جزيي در تجهيزات ...
16.پروپوزال آنتن موجبر مجتمع یکپارچه شک ...
17.پروپوزال بررسی عوامل موثر بر نرخ رشد ...
18.پروپوزال اولویت بندی تاثیر ابزارهای ...
19.فصل دوم پایان نامه اولویت بندی تاثیر ...
20.پروپوزال ندازه گیری میزان بلوغ فردی، ...
21.پرسشنامه اندازه گیری میزان بلوغ فردی ...
22.فصل دوم پایان نامه اندازه گیری میزا ...
23.پایان نامه اندازه گیری میزان بلوغ فر ...
24.پروپوزال بررسی نقش هنر عکاسی در مجله ...
25.پروپوزال بررسي عوامل موثر بر استقرار ...
پربازدیدترین ها
1.پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در س ...
2.مقاله بررسي تاثير به كارگيري اتوماسي ...
3.مقاله هوش فرهنگی    ...
4.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
5.مقاله بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی ...
6.پرسشنامه بررسی وفاداری مشتری
7.پرسشنامه بررسی تاثیر فناوری اطلاعات ...
8.پرسشنامه اخلاق کار
9.مقاله سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد ك ...
10.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
11.پرسشنامه سنجش کارافرینی درون سازمانی
12.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
13.فصل دوم پایان نامه تعیین ارتباط بين ...
14.مقاله نقش مدیریت دانش در توانمندسازي ...
15.پروپوزال بررسی عوامل موثر بر درخواست ...
16.آموزش اولیه نرم افزار spss
17.مقاله عوامل موثر بر رضايت الکترونيک ...
18.مقاله شناسایی و رتبه بندي عوامل کلید ...
19.پروپوزال ارائه چارچوب مفهومی مبتنی ب ...
20.مقاله ارزیابی میزان تاثیر بکارگیری ف ...
21.نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی ساز ...
22.رهبری در سازمان : مبانی و نظریه ها
23.مقاله انواع هوش از دیدگاه ثرندایک
24.پرسشنامه بررسی میزان وفاداری مصرف کن ...
25.مقاله بین بررسی مقایسه ای رابطه بین ...
پر فروش ترین ها
1.مقاله بررسي تاثير به كارگيري اتوماسي ...
2.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
3.مقاله بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی ...
4.مقاله هوش فرهنگی    ...
5.مقاله نقش مدیریت دانش در توانمندسازي ...
6.آموزش اولیه نرم افزار spss
7.مقاله ارزیابی میزان تاثیر بکارگیری ف ...
8.مقاله سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد ك ...
9.مقاله بین بررسی مقایسه ای رابطه بین ...
10.مقاله عوامل موثر بر رضايت الکترونيک ...
11.رهبری در سازمان : مبانی و نظریه ها
12.مقاله بررسی تفاوت های ساختاری تولید ...
13.نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی ساز ...
14.مقاله نقش فنآوري اطلاعات در توسعه من ...
15.مقاله بررسي عوامل موثر بر جلب رضايت ...
16.مقاله بررسی نظام ارزشیابی عملکرد کار ...
17.اسلاید مديريت ارتباط با مشتري
18.مقاله انواع هوش از دیدگاه ثرندایک
19.مقاله ابعاد متنوع بکارگیری مدیریت ت ...
20.پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در س ...
21.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
22.مقاله بررسی زمینه هاي اجرائی بودجه ر ...
23.مقاله فوایدوموانع بودجه ریزی عملیاتی
24.مقاله بررسی عوامل موثر در قصد ترك خد ...
25.مقاله طراحي مدل عوامل مؤثر بر اعتماد ...