[ تخلیه سبد خرید ] close


نام:مقاله عوامل مؤثر بر ايجاد انگيزش شغلي (مورد مطالعه: اعضاي هيأت علمي ‌دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان) (رایگان)
رشته:مدیریت
گروه:منابع انسانی
نوع:مقاله و پژوهش
نویسنده:-
تاریخ:1392/07/10
تعداد صفحات:17 صفحه
تعداد مشاهده:1850 بار
تعداد خرید:249 بار
فرمت فایل:Microsoft Word
قیمت:0 ریال
چكيده: مقدمه. شناخت عوامل مؤثر در ايجاد انگيزش شغلي، از ضرورت‌هايي است كه مي‌تواند در افزايش بهره‌وري و رضايت شغلي اعضاي هيأت علمي دانشگاه كمك‌كننده باشد. براي شناسايي عوامل دروني و بيروني انگيزش شغلي، اين مطالعه با هدف تعيين عوامل مؤثر در ايجاد انگيزش شغلي اعضاي هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان انجام شد. روش‌ها. در يك مطالعه توصيفي، كليه اعضاي هيأت علمي شاغل در دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان (82 نفر)، پرسشنامه 40 سؤالي را كه توسط پژوهشگر براساس تئوري دو عاملي هرزبرگ (Herzberg) طراحي گرديده و با روايي محتوا و پايايي آزمون مجدد تأييد شده بود، تكميل كردند. داده‌ها به صورت توزيع فراواني مطلق و نسبي و انجام آزمون مجذور کاي توسط نرم‌افزار SPSS تجزيه و تحليل گرديد. نتايج. نتايج نشان داد كه 81 درصد اعضاي هيأت علمي، عوامل بيروني و 72 درصد آنها عوامل دروني را بر ايجاد انگيزش شغلي مؤثر مي‌دانستند. در بين عوامل بيروني به ترتيب اهميت، عامل‌هاي حقوق و دستمزد، امنيت شغلي، شرايط محيط كار، نحوه ارتباط با ديگران، سرپرستي و نظارت و خط مشي حاكم بر محيط كار، و در بين عوامل دروني به ترتيب اهميت، ماهيت كار، شناخت و قدرداني از افراد، پيشرفت و توسعه شغلي و موفقيت شغلي، بيشترين نقش را داشته‌اند. بحث. اهميت عوامل بيروني (بهداشتي) از نظر اعضاي هيأت علمي در مقايسه با عوامل دروني (انگيزشي) در ايجاد انگيزش شغلي بيشتر مي‌باشد كه با نظريات هرزبرگ مطابقت ندارد. مهم‌ترين عامل در ايجاد انگيزش شغلي، حقوق و امنيت شغلي بوده است. واژه‌هاي كليدي. انگيزش شغلي، هيأت علمي، رضايت شغلي، عوامل دروني، عوامل بيروني.مقدمه


مقالات مربوط :

- مقاله نقش مدیریت دانش در ت ...

- مقاله بررسی رضایت شغلی ماماها

- مقاله عوامل موثر بر تمایل ...

- مقاله تأثیر ساختار سازمان( ...

- مقاله تبیین رضایت شغلی معل ...

- مقاله فن آوري اطلاعات و چا ...

- مقاله سيستم اثربخش ارزشياب ...

- اسلاید همایش مدیریت استرا ...

- مقاله بررسی عوامل موثر در ...

- مقاله مديريت بر كاركنان نخ ...

آخرین مقالات
1.فصل دوم پایان نامه انتخاب تجهيزات جه ...
2.پرسشنامه افسردگی کودکان کوواکسCDI
3.پروپوزال اثربخشی گروه درمانی با رویک ...
4.فصل دوم پایان نامه اثربخشی گروه درما ...
5.پرسشنامه اندازه‌گيري نگرش صميمانه ام ...
6.پرسشنامه سازگاري اجتماعي کاليفرنيا
7.پروپوزال اثربخشي آموزش مهارت هاي اجت ...
8.فصل دوم پایان اثربخشي آموزش مهارت ها ...
9.پروپوزال اثر بخشی نمایش درمانی بر فر ...
10.فصل دوم پایان نامه اثر بخشی نمایش در ...
11.پروپوزال اینترنت ونقش آن در شکل گیری ...
12.فصل دوم پایان نامه اینترنت ونقش آن د ...
13.پروپوزال ارزیابی شاخص های توسعه با ب ...
14.فصل دوم پایان نامه ارزیابی شاخص های ...
15.پروپوزال امکان سنجی و طراحي الگوي ای ...
16.فصل دوم پایان نامه امکان سنجی و طراح ...
17.پایان نامه امکان سنجی توسعه تجارت ال ...
18.پرسشنامه امکان سنجی توسعه تجارت الکت ...
19. فصل دوم پایان نامه امکان سنجی توسعه ...
20.پروپوزال امکان سنجی توسعه تجارت الکت ...
21.پایان نامه امکان سنجي اجراي بودجه ري ...
22.پروپوزال امکان سنجي اجراي بودجه ريزي ...
23.فصل دوم پایان نامه امکان سنجي اجراي ...
24.پروپوزال الگوي تعالي سازماني و سرآمد ...
25.فصل دوم پایان نامه الگوي تعالي سازما ...
پربازدیدترین ها
1.پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در س ...
2.مقاله بررسي تاثير به كارگيري اتوماسي ...
3.مقاله هوش فرهنگی    ...
4.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
5.مقاله بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی ...
6.پرسشنامه بررسی وفاداری مشتری
7.پرسشنامه بررسی تاثیر فناوری اطلاعات ...
8.پرسشنامه اخلاق کار
9.مقاله سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد ك ...
10.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
11.پرسشنامه سنجش کارافرینی درون سازمانی
12.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
13.فصل دوم پایان نامه تعیین ارتباط بين ...
14.مقاله نقش مدیریت دانش در توانمندسازي ...
15.پروپوزال بررسی عوامل موثر بر درخواست ...
16.آموزش اولیه نرم افزار spss
17.مقاله عوامل موثر بر رضايت الکترونيک ...
18.مقاله شناسایی و رتبه بندي عوامل کلید ...
19.پروپوزال ارائه چارچوب مفهومی مبتنی ب ...
20.مقاله ارزیابی میزان تاثیر بکارگیری ف ...
21.نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی ساز ...
22.رهبری در سازمان : مبانی و نظریه ها
23.پرسشنامه بررسی میزان وفاداری مصرف کن ...
24.مقاله انواع هوش از دیدگاه ثرندایک
25.مقاله بین بررسی مقایسه ای رابطه بین ...
پر فروش ترین ها
1.مقاله بررسي تاثير به كارگيري اتوماسي ...
2.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
3.مقاله بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی ...
4.مقاله هوش فرهنگی    ...
5.مقاله نقش مدیریت دانش در توانمندسازي ...
6.آموزش اولیه نرم افزار spss
7.مقاله ارزیابی میزان تاثیر بکارگیری ف ...
8.مقاله سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد ك ...
9.مقاله بین بررسی مقایسه ای رابطه بین ...
10.مقاله عوامل موثر بر رضايت الکترونيک ...
11.رهبری در سازمان : مبانی و نظریه ها
12.مقاله بررسی تفاوت های ساختاری تولید ...
13.نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی ساز ...
14.مقاله نقش فنآوري اطلاعات در توسعه من ...
15.مقاله بررسي عوامل موثر بر جلب رضايت ...
16.مقاله بررسی نظام ارزشیابی عملکرد کار ...
17.اسلاید مديريت ارتباط با مشتري
18.مقاله انواع هوش از دیدگاه ثرندایک
19.مقاله ابعاد متنوع بکارگیری مدیریت ت ...
20.پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در س ...
21.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
22.مقاله بررسی زمینه هاي اجرائی بودجه ر ...
23.مقاله فوایدوموانع بودجه ریزی عملیاتی
24.مقاله بررسی عوامل موثر در قصد ترك خد ...
25.مقاله طراحي مدل عوامل مؤثر بر اعتماد ...