[ تخلیه سبد خرید ] close


نام:مقاله بین بررسی مقایسه ای رابطه بین مولفه های اخلاق حرفه ای با هویت سازمانی (رایگان)
رشته:مدیریت
گروه:مبانی سازمان و مدیریت
نوع:مقاله و پژوهش
نویسنده:-
تاریخ:1392/07/10
تعداد صفحات:17 صفحه
تعداد مشاهده:6920 بار
تعداد خرید:1637 بار
فرمت فایل:Microsoft Word 2007
قیمت:0 ریال
چکیده : هدف ازانجام این پژوهش؛تعیین رابطه ای بین بررسی مقایسه ای رابطه بین مولفه های اخلاق حرفه ای با هویت سازمانی اعضای هیات علمی دانشگاه های آزاد خوراسگان وشهرکرد بوده است.جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه اعضای هیات علمی دانشگاههای آزاد شهرکردوخوراسگان میباشد که درسال 90 مشغول به کاربودند؛جامعه آماری دردانشگاه آزادخوراسگان و شهرکرد261نفر میباشد.تحقیق حاضرازنوع توصیفی – همبستگی میباشد؛ابزار اساسی برای جمع آوری اطلاعات این تحقیق ؛پرسشنامه میباشد.داده های حاصل با استفاده ازروش های آماری تحلیل مانوای تک گروهی وتحلیل رگرسیون چند گانه ؛مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته انددر نهایت نتایج ذیل به دست آمده است : 56/6درصد اعضاء هیئت علمی مردو 43/4درصد زن بوده اند؛بر حسب سن ؛49/7درصدگروه سنی زیر 30 سال ، 5/5 درصد بین 30-40 سال، 14/5درصدبین 40-50سال و 30/3درصد در گروه سنی بالای 30 سال بوده اند.برحسب نوع خدمت 39/7 درصدحق التدریس، 10/3درصد قراردادی ، 4/8درصد پیمانی و 35/2 درصدرسمی بوده اند؛بر حسب سابقه خدمت 47/6درصد دارای سابقه خدمت زیر 10 سال ،16/6 درصد بین 10-20سال و 35/9درصددارای سابقه خدمت بالاتراز20 سال بوده اند.میزان آشنائی 73/8درصد اعضا با مباحث اخلاق اسلامی زیاد ، 25/5درصد متوسط و 0/7 درصد کم بوده است.بنابراین بین مولفه های اخلاق حرفه ای (احترام ؛ عدالت؛ آزادی ؛ امانت ورزی)و هویت سازمانی آنها در بین اعضای هیات علمی دانشگاه های آزاد شهرکرد و خوراسگان رابطه معنا داری وجود دارد(a<0/05) و بین مولفه های اخلاق حرفه ای بین اعضاء هیئت علمی حق التدریس با قرار دادی و حق التدریس با رسمی تفاوت معنی دار وجود دارد ( a<0/05). کلید واژه ها : مولفه های اخلاق حرفه ای ؛هویت سازمانی ؛ اعضای هیات علمی


مقالات مربوط :

- اسلاید نظریه ها و فرآیند ا ...

- مدیریت، مفاهیم، ابعاد و رو ...

- اسلاید نگاهی کوتاه بر مفاه ...

- اسلاید تئوری های مدیریت پی ...

- مقاله مقدمه ای بر تئوری ها ...

- مقاله ابعاد متنوع بکارگیری ...

- رهبری در سازمان : مبانی و ...

- مقاله استراتژی استدلال است ...

- اسلاید رهبری (Leadership)

- مقاله مدیریت پاداش

آخرین مقالات
1.پروپوزال بازارچه مرزی پرسه سو
2.پروپوزال اثر 12 هفته تمرینات تناوبی ...
3.پروپوزال بازشناخت رفتاری دستگاه اموی ...
4.فصل دوم پایان نامه بازشناخت رفتاری د ...
5.پرسشنامه ارایه مدلی علّی برای گرایش ...
6.پروپوزال ارایه مدلی علّی برای گرایش ...
7.فصل دوم پایان نامه ارایه مدلی علّی ب ...
8.پرسشنامه کیفیت خدمات ارائه شده در ف ...
9.پروپوزال کیفیت خدمات ارائه شده در ف ...
10.فصل دوم پایان نامه کیفیت خدمات ارائه ...
11.پروپوزال انتخاب مدل برنامه جامع فناو ...
12.فصل دوم پایان نامه انتخاب مدل برنامه ...
13.فصل دوم پایان نامه انتخاب تجهيزات جه ...
14.پرسشنامه افسردگی کودکان کوواکسCDI
15.پروپوزال اثربخشی گروه درمانی با رویک ...
16.فصل دوم پایان نامه اثربخشی گروه درما ...
17.پرسشنامه اندازه‌گيري نگرش صميمانه ام ...
18.پرسشنامه سازگاري اجتماعي کاليفرنيا
19.پروپوزال اثربخشي آموزش مهارت هاي اجت ...
20.فصل دوم پایان اثربخشي آموزش مهارت ها ...
21.پروپوزال اثر بخشی نمایش درمانی بر فر ...
22.فصل دوم پایان نامه اثر بخشی نمایش در ...
23.پروپوزال اینترنت ونقش آن در شکل گیری ...
24.فصل دوم پایان نامه اینترنت ونقش آن د ...
25.پروپوزال ارزیابی شاخص های توسعه با ب ...
پربازدیدترین ها
1.پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در س ...
2.مقاله بررسي تاثير به كارگيري اتوماسي ...
3.مقاله هوش فرهنگی    ...
4.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
5.مقاله بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی ...
6.پرسشنامه بررسی وفاداری مشتری
7.پرسشنامه بررسی تاثیر فناوری اطلاعات ...
8.پرسشنامه اخلاق کار
9.مقاله سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد ك ...
10.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
11.پرسشنامه سنجش کارافرینی درون سازمانی
12.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
13.فصل دوم پایان نامه تعیین ارتباط بين ...
14.مقاله نقش مدیریت دانش در توانمندسازي ...
15.پروپوزال بررسی عوامل موثر بر درخواست ...
16.آموزش اولیه نرم افزار spss
17.مقاله عوامل موثر بر رضايت الکترونيک ...
18.مقاله شناسایی و رتبه بندي عوامل کلید ...
19.پروپوزال ارائه چارچوب مفهومی مبتنی ب ...
20.مقاله ارزیابی میزان تاثیر بکارگیری ف ...
21.نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی ساز ...
22.رهبری در سازمان : مبانی و نظریه ها
23.پرسشنامه بررسی میزان وفاداری مصرف کن ...
24.مقاله انواع هوش از دیدگاه ثرندایک
25.مقاله بین بررسی مقایسه ای رابطه بین ...
پر فروش ترین ها
1.مقاله بررسي تاثير به كارگيري اتوماسي ...
2.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
3.مقاله بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی ...
4.مقاله هوش فرهنگی    ...
5.مقاله نقش مدیریت دانش در توانمندسازي ...
6.آموزش اولیه نرم افزار spss
7.مقاله ارزیابی میزان تاثیر بکارگیری ف ...
8.مقاله سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد ك ...
9.مقاله بین بررسی مقایسه ای رابطه بین ...
10.مقاله عوامل موثر بر رضايت الکترونيک ...
11.رهبری در سازمان : مبانی و نظریه ها
12.مقاله بررسی تفاوت های ساختاری تولید ...
13.نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی ساز ...
14.مقاله نقش فنآوري اطلاعات در توسعه من ...
15.مقاله بررسي عوامل موثر بر جلب رضايت ...
16.مقاله بررسی نظام ارزشیابی عملکرد کار ...
17.اسلاید مديريت ارتباط با مشتري
18.مقاله انواع هوش از دیدگاه ثرندایک
19.مقاله ابعاد متنوع بکارگیری مدیریت ت ...
20.پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در س ...
21.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
22.مقاله بررسی زمینه هاي اجرائی بودجه ر ...
23.مقاله فوایدوموانع بودجه ریزی عملیاتی
24.مقاله بررسی عوامل موثر در قصد ترك خد ...
25.مقاله طراحي مدل عوامل مؤثر بر اعتماد ...