[ تخلیه سبد خرید ] close


نام:مقاله میزان رضایت بیماران بستری شده از نحوه ارائه خدمات درمانی در بیمارستان های ( شهید بهشتی و یحیی نژاد بابل 1384) (رایگان)
رشته:مدیریت
گروه:مدیریت کیفیت و بهره وری
نوع:مقاله و پژوهش
نویسنده:-
تاریخ:1392/07/10
تعداد صفحات:10 صفحه
تعداد مشاهده:2106 بار
تعداد خرید:52 بار
فرمت فایل:P.D.F
قیمت:0 ریال
چکیده : سابقه و هدف : در برنامه ریزی خدمات بیمارستانی، تامین رضایت بیماران نشان از کیفیت ارائه خدمات می باشد . هدف از این مطالعه تعیین میزان رضایت بیماران بستری شده از خدمات ارائه شده در دو مرک ز آموزشی -درمانی شهر بابل می باشد. مواد و روشها : این بررسی به صورت مقطعی بر روی 615 نفر از بیماران بستری شده در بیمارستان های شهید بهشتی و یحیی نژاد بابل در سال 1384 انجام گرفت . اطلاعات طی پرسشنامه مدون از طریق مصاحبه با بیماران جمع آوری گردید . اطلاعات از وضعیت رضایت شامل 21 سؤال از خدمات ارائه شده در بخش پذیرش، خدمات پرستاری، پزشکی، پیراپزشکی، تغذیه ای و خدمات محیطی بود. اطلاعات از وضعیت رضایت در مقیاس لیکرت (خیلی کم، کم، زیاد، خیلی زیاد) جمع آوری گردید. بحث و نتیجه گیری : گرچه میزان رضایت بیماران در مورد خدمات پرستاری، پزشکی و پیراپزش کی در حد نسبتا مطلوبی قرار دارد، ولی میزان رضایت از خدمات عمومی نظیر خدمات تغذیه ای و سرویس های خدماتی در حد پایین تری بود . ضرورت بازنگری در شیوه مدیریت بیمارستان برای جبران چنین افت کمی در میزان رضایت بیماران در حیطه سرویس های خدماتی امری ضروری است. واژه های کلیدی : بیماران بستری، رضایت، خدمات بیمارستانی.


مقالات مربوط :

- مقاله میزان رضایت بیماران ...

- مقاله بررسی موانع اجراي فر ...

- مقاله تحول اداری

- مقاله ارزیابی نقش مدیریت م ...

- مقاله بررسي ميزان رضايت من ...

- مقاله ميزان رضايتمندي بيما ...

- مقاله ارائه شاخص و مدل رض ...

- مقاله مهندسی مجدد منابع ان ...

- مقاله سنجش میزان رضامندی م ...

- مقاله ميزان رضايت مردم از ...

آخرین مقالات
1.پروپوزال بررسی رابطه بین اثربخشی مدی ...
2.پروپوزال جستاری برجایگاه و کاربرد مع ...
3.پروپوزال تاثیر معاملات متقابل بر قصد ...
4.پروپوزال تاثیر كاربرد تكنولوژ‍ي اطلا ...
5.پروپوزال بسترهای ظهور نوآوری باز و ت ...
6.پروپوزال بررسی مهارت های مورد نیاز ...
7.پروپوزال بررسی کارایی سیستم بانکی ب ...
8.پرسشنامه غرق شدن
9.پرسشنامه جذب شدن
10.پروپوزال ارتباط وابستگی به اینترنت ب ...
11.فصل دوم پایان نامه ارتباط وابستگی به ...
12.پروپوزال بررسی خطاهای داخلی ترانسفور ...
13.پروپوزال بررسي تخليه جزيي در تجهيزات ...
14.پروپوزال آنتن موجبر مجتمع یکپارچه شک ...
15.پروپوزال بررسی عوامل موثر بر نرخ رشد ...
16.پروپوزال اولویت بندی تاثیر ابزارهای ...
17.فصل دوم پایان نامه اولویت بندی تاثیر ...
18.پروپوزال ندازه گیری میزان بلوغ فردی، ...
19.پرسشنامه اندازه گیری میزان بلوغ فردی ...
20.فصل دوم پایان نامه اندازه گیری میزا ...
21.پایان نامه اندازه گیری میزان بلوغ فر ...
22.پروپوزال بررسی نقش هنر عکاسی در مجله ...
23.پروپوزال بررسي عوامل موثر بر استقرار ...
24.پروپوزال بررسی رابطه ی بین سطح نیازه ...
25.پروپوزال بررسی رابطه تعهد با ارتقای ...
پربازدیدترین ها
1.پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در س ...
2.مقاله بررسي تاثير به كارگيري اتوماسي ...
3.مقاله هوش فرهنگی    ...
4.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
5.مقاله بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی ...
6.پرسشنامه بررسی وفاداری مشتری
7.پرسشنامه بررسی تاثیر فناوری اطلاعات ...
8.پرسشنامه اخلاق کار
9.مقاله سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد ك ...
10.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
11.پرسشنامه سنجش کارافرینی درون سازمانی
12.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
13.فصل دوم پایان نامه تعیین ارتباط بين ...
14.مقاله نقش مدیریت دانش در توانمندسازي ...
15.پروپوزال بررسی عوامل موثر بر درخواست ...
16.آموزش اولیه نرم افزار spss
17.مقاله عوامل موثر بر رضايت الکترونيک ...
18.مقاله شناسایی و رتبه بندي عوامل کلید ...
19.پروپوزال ارائه چارچوب مفهومی مبتنی ب ...
20.مقاله ارزیابی میزان تاثیر بکارگیری ف ...
21.نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی ساز ...
22.رهبری در سازمان : مبانی و نظریه ها
23.مقاله انواع هوش از دیدگاه ثرندایک
24.پرسشنامه بررسی میزان وفاداری مصرف کن ...
25.مقاله بین بررسی مقایسه ای رابطه بین ...
پر فروش ترین ها
1.مقاله بررسي تاثير به كارگيري اتوماسي ...
2.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
3.مقاله بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی ...
4.مقاله هوش فرهنگی    ...
5.مقاله نقش مدیریت دانش در توانمندسازي ...
6.آموزش اولیه نرم افزار spss
7.مقاله ارزیابی میزان تاثیر بکارگیری ف ...
8.مقاله سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد ك ...
9.مقاله بین بررسی مقایسه ای رابطه بین ...
10.مقاله عوامل موثر بر رضايت الکترونيک ...
11.رهبری در سازمان : مبانی و نظریه ها
12.مقاله بررسی تفاوت های ساختاری تولید ...
13.نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی ساز ...
14.مقاله نقش فنآوري اطلاعات در توسعه من ...
15.مقاله بررسي عوامل موثر بر جلب رضايت ...
16.مقاله بررسی نظام ارزشیابی عملکرد کار ...
17.اسلاید مديريت ارتباط با مشتري
18.مقاله انواع هوش از دیدگاه ثرندایک
19.مقاله ابعاد متنوع بکارگیری مدیریت ت ...
20.پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در س ...
21.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
22.مقاله بررسی زمینه هاي اجرائی بودجه ر ...
23.مقاله فوایدوموانع بودجه ریزی عملیاتی
24.مقاله بررسی عوامل موثر در قصد ترك خد ...
25.مقاله طراحي مدل عوامل مؤثر بر اعتماد ...