[ تخلیه سبد خرید ] close


نام:مقاله ميزان رضايتمندي بيماران بستري در بيمارستانهای نظامی از ارايه خدمات (رایگان)
رشته:مدیریت
گروه:مدیریت کیفیت و بهره وری
نوع:مقاله و پژوهش
نویسنده:-
تاریخ:1392/07/10
تعداد صفحات:5 صفحه
تعداد مشاهده:357 بار
تعداد خرید:17 بار
فرمت فایل:P.D.F
قیمت:0 ریال
چکيده: اهداف: ديدگاه بيماران در ارتقاي کيفيت ارايه سرويسهاي درماني همپاي نقطه نظرات مديران و برنامه ريزان سيستم سلامت، حايز اهميت است. مطالعه حاضر با هدف بررسي ميزان رضايتمندي بيماران بستري از نحوه ارايه خدمات بيمارستاني در ۶ بيمارستان نظامي واقع در نقاط مختلف کشور انجام شد. روشها: در اين مطالعه توصيفي- مقطعي، ۶۹۶ بيمار به روش نمونه گيري تصادفي از ميان بيماران بستري در ۶ بيمارستان نظامي (از هر بيمارستان ۱۱۶ بيمار) در نقاط مختلف کشور از تير تا شهريور ماه ۱۳۸۶ انتخاب شدند. پس از ترخيص، چکليستي حاوي اطلاعات شخصي جمعيت شناختی و همچنين پرسشنامه تعيين سطح رضايتمندي از ارايه خدمات بيمارستاني، براي تمامي بيماران تکميل شد. پاسخها در مقياس ليكرت ۵گزينهای "کاملاً ناراضي" ( ۱ نمره) تا "کاملاً راضي" ( ۵ نمره) طراحي شد. در تجزيه و تحليل نهايي، کسب نمره ۳ و کمتر از آن به عنوان عدم رضايت و بيش از ۳ به عنوان رضايت از ارايه خدمات درنظر گرفته شد. از آمار توصيفی و آزمون مجذور کای برای تجزيه و تحليل دادهها استفاده شد. نتيجه گيري: بيماران بستري از ارايه خدمات در بيمارستانهاي نظامي در سطح کشور رضايت مطلوبی دارند. نياز به توجه ويژه مديران در جهت اصلاح فرآيندهاي اداري و توسعه خدمات بيمهاي در کنار توجه به ارايه مطلوب خدمات پزشکي و پرستاري، ضروري به نظر ميرسد. کليدواژهها: رضايتمندي، بيماران بستري، خدمات بيمارستاني


مقالات مربوط :

- مقاله بررسي ميزان رضايت من ...

- مقاله تحول اداری

- مقاله بررسی موانع اجراي فر ...

- مقاله ميزان رضايتمندي بيما ...

- مقاله روش های مختلف اندازه ...

- مقاله ميزان رضايت مردم از ...

- مقاله ارزیابی نقش مدیریت م ...

- مقاله ارائه شاخص و مدل رض ...

- مقاله بررسي تاثير به كارگي ...

- اسلاید بهره وری و برون سپاری

آخرین مقالات
1.اسلاید نگاهی کوتاه بر مفاهیمی جدید ...
2.اسلاید اثر فرهنگ سازمانی بر خلاقیت و ...
3.خلاصه پایان نامه ارزیابی کیفیت زندگی ...
4.خلاصه پایان نامه بررسی تأثیرآموزش در ...
5.خلاصه پایان نامه تدوين فرایندهای برن ...
6.خلاصه پایان نامه نقش محور هاي فرهنگي ...
7.خلاصه پایان نامه تحلیل مفاهیم اخلاق ...
8.خلاصه پایان نامه سنجش رابطه سطح دستر ...
9.خلاصه پایان نامه ارزیابی ارتباط کیف ...
10.خلاصه پایان نامه بررسی رابطه میان اق ...
11.خلاصه پایان نامه بررسی عوامل موثر بر ...
12.خلاصه پایان نامه ارائه الگوي بومي سن ...
13.خلاصه پایان نامه طراحي الگوي كارآفري ...
14.خلاصه پایان نامه پژوهش ارتقاء سرماي ...
15.خلاصه پایان نامه شناسایی عوامل مؤثر ...
16.پایان نامه بررسی موانع اجرای استراتژ ...
17.پایان نامه ارزیابی تاثیر به‏کار‏گیری ...
18.بررسي روابط ميان منظرهای کارت امتیاز ...
19.فصل دوم پایان نامه كاهش مصرف انرژي د ...
20.پرسشنامه ارزیابی کیفیت خدمات ارائه ش ...
21.پرسشنامه بررسی رابطه فرهنگ ملی ایران ...
22.پایان نامه انتخاب استراتژی های مدیری ...
23.پایان نامه شناسايي و كاربرد شاخصهاي ...
24.پرسشنامه برسی قابلیت ها و مهارت های ...
25. پرسشنامه بررسی مفروضات درباره گروه ...
پربازدیدترین ها
1.پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در س ...
2.مقاله بررسي تاثير به كارگيري اتوماسي ...
3.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
4.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
5.پرسشنامه سنجش کارافرینی درون سازمانی
6.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
7.آموزش اولیه نرم افزار spss
8.فصل دوم پایان نامه تعیین ارتباط بين ...
9.پرسشنامه بررسی وفاداری مشتری
10.مقاله هوش فرهنگی    ...
11.پرسشنامه اخلاق کار
12.پرسشنامه ارزیابی اثربخشی مدیریت دارا ...
13.پروپوزال ارائه چارچوب مفهومی مبتنی ب ...
14.مقاله شناسایی و رتبه بندي عوامل کلید ...
15.مقاله نقش مدیریت دانش در توانمندسازي ...
16.پرسشنامه بررسی تاثیر فناوری اطلاعات ...
17.مقاله عوامل موثر بر رضايت الکترونيک ...
18.پرسشنامه بررسی میزان توجه و اگاهی کا ...
19.اسلاید مدیریت دانش (چالشها ،مدلهاو س ...
20.پرسشنامه بررسی میزان رضایت از بانکدا ...
21.اسلاید مدیریت دانش (مبانی و عوامل مو ...
22.پروپوزال بررسی عوامل موثر بر درخواست ...
23. پرسشنامه ارزیابی عملکرد بانک در ارا ...
24.پرسشنامه ارزیابی جامع مهارت های تفکر ...
25.پرسشنامه بررسی میزان وفاداری مصرف کن ...
پر فروش ترین ها
1.مقاله بررسي تاثير به كارگيري اتوماسي ...
2.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
3.آموزش اولیه نرم افزار spss
4.مقاله نقش مدیریت دانش در توانمندسازي ...
5.مقاله هوش فرهنگی    ...
6.مقاله عوامل موثر بر رضايت الکترونيک ...
7.مقاله بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی ...
8.پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در س ...
9.نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی ساز ...
10.مقاله نقش فنآوري اطلاعات در توسعه من ...
11.مقاله بررسی نظام ارزشیابی عملکرد کار ...
12.مقاله انواع هوش از دیدگاه ثرندایک
13.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
14.اسلاید مديريت ارتباط با مشتري
15.پرسشنامه بررسی وفاداری مشتری
16.مقاله ارزیابی میزان تاثیر بکارگیری ف ...
17.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
18.مقاله سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد ك ...
19.مقاله طراحي مدل عوامل مؤثر بر اعتماد ...
20.مقاله ابعاد متنوع بکارگیری مدیریت ت ...
21.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
22.مقاله طراحي الگوي سنجش كارايي و اثرب ...
23.مقاله بررسی تفاوت های ساختاری تولید ...
24.پرسشنامه ارزیابی نقاط قوت سازمانی
25.پرسشنامه اخلاق کار