[ تخلیه سبد خرید ] close


نام:مقاله ميزان رضايتمندي بيماران بستري در بيمارستانهای نظامی از ارايه خدمات (رایگان)
رشته:مدیریت
گروه:مدیریت کیفیت و بهره وری
نوع:مقاله و پژوهش
نویسنده:-
تاریخ:1392/07/10
تعداد صفحات:5 صفحه
تعداد مشاهده:529 بار
تعداد خرید:29 بار
فرمت فایل:P.D.F
قیمت:0 ریال
چکيده: اهداف: ديدگاه بيماران در ارتقاي کيفيت ارايه سرويسهاي درماني همپاي نقطه نظرات مديران و برنامه ريزان سيستم سلامت، حايز اهميت است. مطالعه حاضر با هدف بررسي ميزان رضايتمندي بيماران بستري از نحوه ارايه خدمات بيمارستاني در ۶ بيمارستان نظامي واقع در نقاط مختلف کشور انجام شد. روشها: در اين مطالعه توصيفي- مقطعي، ۶۹۶ بيمار به روش نمونه گيري تصادفي از ميان بيماران بستري در ۶ بيمارستان نظامي (از هر بيمارستان ۱۱۶ بيمار) در نقاط مختلف کشور از تير تا شهريور ماه ۱۳۸۶ انتخاب شدند. پس از ترخيص، چکليستي حاوي اطلاعات شخصي جمعيت شناختی و همچنين پرسشنامه تعيين سطح رضايتمندي از ارايه خدمات بيمارستاني، براي تمامي بيماران تکميل شد. پاسخها در مقياس ليكرت ۵گزينهای "کاملاً ناراضي" ( ۱ نمره) تا "کاملاً راضي" ( ۵ نمره) طراحي شد. در تجزيه و تحليل نهايي، کسب نمره ۳ و کمتر از آن به عنوان عدم رضايت و بيش از ۳ به عنوان رضايت از ارايه خدمات درنظر گرفته شد. از آمار توصيفی و آزمون مجذور کای برای تجزيه و تحليل دادهها استفاده شد. نتيجه گيري: بيماران بستري از ارايه خدمات در بيمارستانهاي نظامي در سطح کشور رضايت مطلوبی دارند. نياز به توجه ويژه مديران در جهت اصلاح فرآيندهاي اداري و توسعه خدمات بيمهاي در کنار توجه به ارايه مطلوب خدمات پزشکي و پرستاري، ضروري به نظر ميرسد. کليدواژهها: رضايتمندي، بيماران بستري، خدمات بيمارستاني


مقالات مربوط :

- مقاله ارزیابی نقش مدیریت م ...

- مقاله تحول اداری

- مقاله بررسي ميزان رضايت من ...

- مقاله بررسی موانع اجراي فر ...

- مقاله سنجش میزان رضامندی م ...

- اسلاید بهره وری و برون سپاری

- مقاله بررسي تاثير به كارگي ...

- مقاله ارائه شاخص و مدل رض ...

- مقاله مهندسی مجدد منابع ان ...

- مقاله ميزان رضايتمندي بيما ...

آخرین مقالات
1.پایان نامه تأثير جهاني شدن اقتصاد در ...
2.فصل دوم پایان نامه ارائه روشی به منظ ...
3.فصل دوم پایان نامه ارائه راهکارهای ب ...
4.فصل دوم پایان نامه ارائه چارچوبی نوی ...
5.پروپوزال ارزیابی کیفیت خدمات شبکه و ...
6.فصل دوم پایان نامه ارزیابی کیفیت خدم ...
7.فصل دوم پایان نامه ارزیابی عملکرد تج ...
8.پرسشنامه ارزیابی عملکرد تجارت الکترو ...
9.پرسشنامه مطالعه موانع اجرای استراتژی ...
10.پرسشنامه تست هوش هيجاني دانشگاه سوربون
11.پرسشنامه مطالعه موانع اجرای استراتژی ...
12.پرسشنامه مطالعه موانع اجرای استراتژی ...
13.پرسشنامه عوامل موثر بر ارتقاء شغلی ز ...
14.پروپوزال بررسی برنامه های رفاه وتام ...
15.فصل دوم پایان نامه بررسی برنامه های ...
16.پروپوزال بررسی عوامل موثر بر ماندگار ...
17.پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر ماندگار ...
18.فصل دوم پایان نامه بررسی عوامل موثر ...
19.پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر ماندگار ...
20.پایان نامه ارزیابی چابکی واحدهای سه ...
21. آزمون های طبقه بندی شده و نمونه سوا ...
22.آزمون های طبقه بندی شده و نمونه سوال ...
23.آزمون های طبقه بندی شده و نمونه سوال ...
24.آزمونهای طبقه بندی شده تئوری سازمان ...
25.آزمونهای طبقه بندی شده تئوری سازمان ...
پربازدیدترین ها
1.پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در س ...
2.مقاله بررسي تاثير به كارگيري اتوماسي ...
3.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
4.مقاله هوش فرهنگی    ...
5.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
6.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
7.آموزش اولیه نرم افزار spss
8.پرسشنامه سنجش کارافرینی درون سازمانی
9.پرسشنامه بررسی وفاداری مشتری
10.فصل دوم پایان نامه تعیین ارتباط بين ...
11.پرسشنامه اخلاق کار
12.پرسشنامه بررسی تاثیر فناوری اطلاعات ...
13.مقاله نقش مدیریت دانش در توانمندسازي ...
14.پروپوزال ارائه چارچوب مفهومی مبتنی ب ...
15.پرسشنامه ارزیابی اثربخشی مدیریت دارا ...
16.مقاله شناسایی و رتبه بندي عوامل کلید ...
17.مقاله عوامل موثر بر رضايت الکترونيک ...
18.پروپوزال بررسی عوامل موثر بر درخواست ...
19.پرسشنامه بررسی میزان توجه و اگاهی کا ...
20.اسلاید مدیریت دانش (چالشها ،مدلهاو س ...
21.مقاله سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد ك ...
22.پرسشنامه بررسی میزان رضایت از بانکدا ...
23.نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی ساز ...
24. پرسشنامه ارزیابی عملکرد بانک در ارا ...
25.پرسشنامه بررسی میزان وفاداری مصرف کن ...
پر فروش ترین ها
1.مقاله بررسي تاثير به كارگيري اتوماسي ...
2.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
3.مقاله هوش فرهنگی    ...
4.آموزش اولیه نرم افزار spss
5.مقاله نقش مدیریت دانش در توانمندسازي ...
6.مقاله بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی ...
7.مقاله عوامل موثر بر رضايت الکترونيک ...
8.مقاله سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد ك ...
9.مقاله ارزیابی میزان تاثیر بکارگیری ف ...
10.مقاله نقش فنآوري اطلاعات در توسعه من ...
11.نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی ساز ...
12.اسلاید مديريت ارتباط با مشتري
13.مقاله بررسی نظام ارزشیابی عملکرد کار ...
14.پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در س ...
15.مقاله بررسی تفاوت های ساختاری تولید ...
16.مقاله انواع هوش از دیدگاه ثرندایک
17.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
18.مقاله ابعاد متنوع بکارگیری مدیریت ت ...
19.پرسشنامه بررسی وفاداری مشتری
20.مقاله طراحي مدل عوامل مؤثر بر اعتماد ...
21.مقاله بین بررسی مقایسه ای رابطه بین ...
22.مقاله بررسی زمینه هاي اجرائی بودجه ر ...
23.مقاله فوایدوموانع بودجه ریزی عملیاتی
24.مقاله طراحي الگوي سنجش كارايي و اثرب ...
25.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...