[ تخلیه سبد خرید ] close


نام:مقاله ميزان رضايتمندي بيماران بستري در بيمارستانهای نظامی از ارايه خدمات (رایگان)
رشته:مدیریت
گروه:مدیریت کیفیت و بهره وری
نوع:مقاله و پژوهش
نویسنده:-
تاریخ:1392/07/10
تعداد صفحات:5 صفحه
تعداد مشاهده:408 بار
تعداد خرید:20 بار
فرمت فایل:P.D.F
قیمت:0 ریال
چکيده: اهداف: ديدگاه بيماران در ارتقاي کيفيت ارايه سرويسهاي درماني همپاي نقطه نظرات مديران و برنامه ريزان سيستم سلامت، حايز اهميت است. مطالعه حاضر با هدف بررسي ميزان رضايتمندي بيماران بستري از نحوه ارايه خدمات بيمارستاني در ۶ بيمارستان نظامي واقع در نقاط مختلف کشور انجام شد. روشها: در اين مطالعه توصيفي- مقطعي، ۶۹۶ بيمار به روش نمونه گيري تصادفي از ميان بيماران بستري در ۶ بيمارستان نظامي (از هر بيمارستان ۱۱۶ بيمار) در نقاط مختلف کشور از تير تا شهريور ماه ۱۳۸۶ انتخاب شدند. پس از ترخيص، چکليستي حاوي اطلاعات شخصي جمعيت شناختی و همچنين پرسشنامه تعيين سطح رضايتمندي از ارايه خدمات بيمارستاني، براي تمامي بيماران تکميل شد. پاسخها در مقياس ليكرت ۵گزينهای "کاملاً ناراضي" ( ۱ نمره) تا "کاملاً راضي" ( ۵ نمره) طراحي شد. در تجزيه و تحليل نهايي، کسب نمره ۳ و کمتر از آن به عنوان عدم رضايت و بيش از ۳ به عنوان رضايت از ارايه خدمات درنظر گرفته شد. از آمار توصيفی و آزمون مجذور کای برای تجزيه و تحليل دادهها استفاده شد. نتيجه گيري: بيماران بستري از ارايه خدمات در بيمارستانهاي نظامي در سطح کشور رضايت مطلوبی دارند. نياز به توجه ويژه مديران در جهت اصلاح فرآيندهاي اداري و توسعه خدمات بيمهاي در کنار توجه به ارايه مطلوب خدمات پزشکي و پرستاري، ضروري به نظر ميرسد. کليدواژهها: رضايتمندي، بيماران بستري، خدمات بيمارستاني


مقالات مربوط :

- مقاله میزان رضایت بیماران ...

- مقاله ميزان رضايتمندي بيما ...

- مقاله ارزیابی نقش مدیریت م ...

- مقاله بررسی موانع اجراي فر ...

- مقاله روش های مختلف اندازه ...

- مقاله بررسي تاثير به كارگي ...

- مقاله سنجش میزان رضامندی م ...

- مقاله ارائه شاخص و مدل رض ...

- مقاله تحول اداری

- مقاله بررسي ميزان رضايت من ...

آخرین مقالات
1.جزوه استخدام اقتصاد کلان
2.جزوه اقتصاد خرد آزمونهای استخدامی
3.سوالات آزمونهای استخدامی رشته مدیریت ...
4.سوالات آزمون استخدامی رشته حسابداری ...
5.جزوه اقتصاد خرد و کلان
6.سوالات آزمون استخدامی وزارت نیرو کمک ...
7.سوالات آزمون استخدامی وزارت نیرو مهن ...
8.سوالات آزمون استخدامی وزارت نیرو مهن ...
9.سوالات آزمون استخدامی وزارت نیرو تکن ...
10.سوالات آزمون استخدامی وزارت نیرو مهن ...
11.سوالات آزمون استخدامی وزارت نیرو مهن ...
12.سوالات آزمون استخدامی وزارت نیرو مهن ...
13.سوالات آزمون استخدامی وزارت نیرو تکن ...
14.سوالات آزمون استخدامی وزارت نیرو تکن ...
15.سوالات آزمون استخدامی وزارت نیرو مهن ...
16.سوالات آزمون استخدامی وزارت نیرو مهن ...
17.سوالات آزمون استخدامی وزارت نیرو کار ...
18.سوالات آزمون استخدامی وزارت نیرو کار ...
19.سوالات آزمون استخدامی وزارت نیرو کار ...
20.سوالات آزمون استخدامی وزارت نیرو کار ...
21.سوالات آزمون استخدامی وزارت نیرو کار ...
22.سوالات آزمون استخدامی وزارت نیرو تکن ...
23.سوالات آزمون استخدامی وزارت نیرو کار ...
24.سوالات آزمون استخدامی وزارت نیرو کار ...
25.سوالات آزمون استخدامی وزارت نیرو کار ...
پربازدیدترین ها
1.پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در س ...
2.مقاله بررسي تاثير به كارگيري اتوماسي ...
3.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
4.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
5.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
6.پرسشنامه سنجش کارافرینی درون سازمانی
7.آموزش اولیه نرم افزار spss
8.مقاله هوش فرهنگی    ...
9.فصل دوم پایان نامه تعیین ارتباط بين ...
10.پرسشنامه بررسی وفاداری مشتری
11.پرسشنامه اخلاق کار
12.پرسشنامه ارزیابی اثربخشی مدیریت دارا ...
13.پروپوزال ارائه چارچوب مفهومی مبتنی ب ...
14.پرسشنامه بررسی تاثیر فناوری اطلاعات ...
15.مقاله نقش مدیریت دانش در توانمندسازي ...
16.مقاله شناسایی و رتبه بندي عوامل کلید ...
17.مقاله عوامل موثر بر رضايت الکترونيک ...
18.پرسشنامه بررسی میزان توجه و اگاهی کا ...
19.اسلاید مدیریت دانش (چالشها ،مدلهاو س ...
20.پرسشنامه بررسی میزان رضایت از بانکدا ...
21.پروپوزال بررسی عوامل موثر بر درخواست ...
22. پرسشنامه ارزیابی عملکرد بانک در ارا ...
23.اسلاید مدیریت دانش (مبانی و عوامل مو ...
24.پرسشنامه ارزیابی جامع مهارت های تفکر ...
25.پرسشنامه بررسی میزان وفاداری مصرف کن ...
پر فروش ترین ها
1.مقاله بررسي تاثير به كارگيري اتوماسي ...
2.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
3.آموزش اولیه نرم افزار spss
4.مقاله هوش فرهنگی    ...
5.مقاله نقش مدیریت دانش در توانمندسازي ...
6.مقاله عوامل موثر بر رضايت الکترونيک ...
7.مقاله بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی ...
8.مقاله سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد ك ...
9.مقاله نقش فنآوري اطلاعات در توسعه من ...
10.نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی ساز ...
11.مقاله ارزیابی میزان تاثیر بکارگیری ف ...
12.مقاله بررسی نظام ارزشیابی عملکرد کار ...
13.پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در س ...
14.اسلاید مديريت ارتباط با مشتري
15.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
16.مقاله انواع هوش از دیدگاه ثرندایک
17.مقاله بررسی تفاوت های ساختاری تولید ...
18.پرسشنامه بررسی وفاداری مشتری
19.مقاله ابعاد متنوع بکارگیری مدیریت ت ...
20.مقاله طراحي مدل عوامل مؤثر بر اعتماد ...
21.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
22.مقاله بررسی زمینه هاي اجرائی بودجه ر ...
23.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
24.مقاله طراحي الگوي سنجش كارايي و اثرب ...
25.پرسشنامه ارزیابی نقاط قوت سازمانی