[ تخلیه سبد خرید ] close


نام:مقاله ميزان رضايتمندي بيماران بستري در بيمارستانهای نظامی از ارايه خدمات (رایگان)
رشته:مدیریت
گروه:مدیریت کیفیت و بهره وری
نوع:مقاله و پژوهش
نویسنده:-
تاریخ:1392/07/10
تعداد صفحات:5 صفحه
تعداد مشاهده:335 بار
تعداد خرید:6 بار
فرمت فایل:P.D.F
قیمت:0 ریال
چکيده: اهداف: ديدگاه بيماران در ارتقاي کيفيت ارايه سرويسهاي درماني همپاي نقطه نظرات مديران و برنامه ريزان سيستم سلامت، حايز اهميت است. مطالعه حاضر با هدف بررسي ميزان رضايتمندي بيماران بستري از نحوه ارايه خدمات بيمارستاني در ۶ بيمارستان نظامي واقع در نقاط مختلف کشور انجام شد. روشها: در اين مطالعه توصيفي- مقطعي، ۶۹۶ بيمار به روش نمونه گيري تصادفي از ميان بيماران بستري در ۶ بيمارستان نظامي (از هر بيمارستان ۱۱۶ بيمار) در نقاط مختلف کشور از تير تا شهريور ماه ۱۳۸۶ انتخاب شدند. پس از ترخيص، چکليستي حاوي اطلاعات شخصي جمعيت شناختی و همچنين پرسشنامه تعيين سطح رضايتمندي از ارايه خدمات بيمارستاني، براي تمامي بيماران تکميل شد. پاسخها در مقياس ليكرت ۵گزينهای "کاملاً ناراضي" ( ۱ نمره) تا "کاملاً راضي" ( ۵ نمره) طراحي شد. در تجزيه و تحليل نهايي، کسب نمره ۳ و کمتر از آن به عنوان عدم رضايت و بيش از ۳ به عنوان رضايت از ارايه خدمات درنظر گرفته شد. از آمار توصيفی و آزمون مجذور کای برای تجزيه و تحليل دادهها استفاده شد. نتيجه گيري: بيماران بستري از ارايه خدمات در بيمارستانهاي نظامي در سطح کشور رضايت مطلوبی دارند. نياز به توجه ويژه مديران در جهت اصلاح فرآيندهاي اداري و توسعه خدمات بيمهاي در کنار توجه به ارايه مطلوب خدمات پزشکي و پرستاري، ضروري به نظر ميرسد. کليدواژهها: رضايتمندي، بيماران بستري، خدمات بيمارستاني


مقالات مربوط :

- مقاله بررسي تاثير به كارگي ...

- مقاله بررسی موانع اجراي فر ...

- مقاله ميزان رضايت مردم از ...

- مقاله میزان رضایت بیماران ...

- مقاله ارزیابی نقش مدیریت م ...

- مقاله بررسي ميزان رضايت من ...

- مقاله ارائه شاخص و مدل رض ...

- مقاله تحول اداری

- مقاله روش های مختلف اندازه ...

- مقاله سنجش میزان رضامندی م ...

آخرین مقالات
1.پرسشنامه بررسی رابطه فرهنگ ملی ایران ...
2.پایان نامه انتخاب استراتژی های مدیری ...
3.پایان نامه شناسايي و كاربرد شاخصهاي ...
4.پرسشنامه برسی قابلیت ها و مهارت های ...
5. پرسشنامه بررسی مفروضات درباره گروه ...
6.لیست پایان نامه ها در تمامی رشته
7. فصل دوم پایان نامه تأثير انواع هوش ...
8.فصل اول پایان نامه عدالت و سرمایه اج ...
9.سوالات آزمونهای استخدامی بانک کشاورزی
10.فصل دوم پایان نامه ارائه مدلی از مکا ...
11.اسلاید پول ،ارز و بانکداری
12.فصل دوم پایان نامه رابطه ميان توانمن ...
13.فصل دوم پایان نامه خودشيفتگي مديران ...
14.فصل دوم پایان نامه مطالعه تاثير سيست ...
15.فصل دوم پایان نامه طراحي و تبيين مدل ...
16.فصل دوم پایان نامه طراحی مدلی برای ز ...
17.فصل دوم پایان نامه طراحي مدل رياضي س ...
18.فصل دوم پایان نامه طراحی مدل رياضی ت ...
19. فصل دوم پایان نامه شناسایی عوامل مو ...
20.فصل دوم پایان نامه شناسايي علل شكل د ...
21.فصل دوم پایان نامه سيستم بهاي تمام ش ...
22.فصل دوم پایان نامه تعیین عوامل بحران ...
23.فصل دوم پایان نامه تدوین مدل رابطه ف ...
24.فصل دوم پایان نامه تحلیل تقاضای خدما ...
25.فصل دوم پایان نامه تبیین ابعاد توانم ...
پربازدیدترین ها
1.پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در س ...
2.مقاله بررسي تاثير به كارگيري اتوماسي ...
3.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
4.پرسشنامه سنجش کارافرینی درون سازمانی
5.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
6.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
7.آموزش اولیه نرم افزار spss
8.پرسشنامه بررسی وفاداری مشتری
9.پرسشنامه اخلاق کار
10.پرسشنامه ارزیابی اثربخشی مدیریت دارا ...
11.پروپوزال ارائه چارچوب مفهومی مبتنی ب ...
12.فصل دوم پایان نامه تعیین ارتباط بين ...
13.مقاله هوش فرهنگی    ...
14.مقاله شناسایی و رتبه بندي عوامل کلید ...
15.مقاله نقش مدیریت دانش در توانمندسازي ...
16.مقاله عوامل موثر بر رضايت الکترونيک ...
17.پرسشنامه بررسی تاثیر فناوری اطلاعات ...
18.پرسشنامه بررسی میزان توجه و اگاهی کا ...
19.اسلاید مدیریت دانش (چالشها ،مدلهاو س ...
20.اسلاید مدیریت دانش (مبانی و عوامل مو ...
21.پرسشنامه بررسی میزان رضایت از بانکدا ...
22.پروپوزال بررسی عوامل موثر بر درخواست ...
23. پرسشنامه ارزیابی عملکرد بانک در ارا ...
24.پرسشنامه ارزیابی جامع مهارت های تفکر ...
25.پرسشنامه بررسی میزان وفاداری مصرف کن ...
پر فروش ترین ها
1.مقاله بررسي تاثير به كارگيري اتوماسي ...
2.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
3.آموزش اولیه نرم افزار spss
4.مقاله نقش مدیریت دانش در توانمندسازي ...
5.مقاله هوش فرهنگی    ...
6.مقاله عوامل موثر بر رضايت الکترونيک ...
7.مقاله بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی ...
8.پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در س ...
9.مقاله نقش فنآوري اطلاعات در توسعه من ...
10.نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی ساز ...
11.مقاله بررسی نظام ارزشیابی عملکرد کار ...
12.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
13.مقاله انواع هوش از دیدگاه ثرندایک
14.پرسشنامه بررسی وفاداری مشتری
15.اسلاید مديريت ارتباط با مشتري
16.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
17.مقاله طراحي مدل عوامل مؤثر بر اعتماد ...
18.مقاله ابعاد متنوع بکارگیری مدیریت ت ...
19.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
20.پرسشنامه ارزیابی نقاط قوت سازمانی
21.مقاله طراحي الگوي سنجش كارايي و اثرب ...
22.مقاله سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد ك ...
23.پرسشنامه اخلاق کار
24.مقاله ارزیابی میزان تاثیر بکارگیری ف ...
25.پرسشنامه ارزیابی نقاط ضعف سازمانی