[ تخلیه سبد خرید ] close


نام:مقاله ميزان رضايتمندي بيماران بستري در بيمارستانهای نظامی از ارايه خدمات (رایگان)
رشته:مدیریت
گروه:مدیریت کیفیت و بهره وری
نوع:مقاله و پژوهش
نویسنده:-
تاریخ:1392/07/10
تعداد صفحات:5 صفحه
تعداد مشاهده:477 بار
تعداد خرید:22 بار
فرمت فایل:P.D.F
قیمت:0 ریال
چکيده: اهداف: ديدگاه بيماران در ارتقاي کيفيت ارايه سرويسهاي درماني همپاي نقطه نظرات مديران و برنامه ريزان سيستم سلامت، حايز اهميت است. مطالعه حاضر با هدف بررسي ميزان رضايتمندي بيماران بستري از نحوه ارايه خدمات بيمارستاني در ۶ بيمارستان نظامي واقع در نقاط مختلف کشور انجام شد. روشها: در اين مطالعه توصيفي- مقطعي، ۶۹۶ بيمار به روش نمونه گيري تصادفي از ميان بيماران بستري در ۶ بيمارستان نظامي (از هر بيمارستان ۱۱۶ بيمار) در نقاط مختلف کشور از تير تا شهريور ماه ۱۳۸۶ انتخاب شدند. پس از ترخيص، چکليستي حاوي اطلاعات شخصي جمعيت شناختی و همچنين پرسشنامه تعيين سطح رضايتمندي از ارايه خدمات بيمارستاني، براي تمامي بيماران تکميل شد. پاسخها در مقياس ليكرت ۵گزينهای "کاملاً ناراضي" ( ۱ نمره) تا "کاملاً راضي" ( ۵ نمره) طراحي شد. در تجزيه و تحليل نهايي، کسب نمره ۳ و کمتر از آن به عنوان عدم رضايت و بيش از ۳ به عنوان رضايت از ارايه خدمات درنظر گرفته شد. از آمار توصيفی و آزمون مجذور کای برای تجزيه و تحليل دادهها استفاده شد. نتيجه گيري: بيماران بستري از ارايه خدمات در بيمارستانهاي نظامي در سطح کشور رضايت مطلوبی دارند. نياز به توجه ويژه مديران در جهت اصلاح فرآيندهاي اداري و توسعه خدمات بيمهاي در کنار توجه به ارايه مطلوب خدمات پزشکي و پرستاري، ضروري به نظر ميرسد. کليدواژهها: رضايتمندي، بيماران بستري، خدمات بيمارستاني


مقالات مربوط :

- مقاله ميزان رضايتمندي بيما ...

- مقاله مهندسی مجدد منابع ان ...

- مقاله ارائه شاخص و مدل رض ...

- مقاله ارزیابی نقش مدیریت م ...

- مقاله بررسی موانع اجراي فر ...

- مقاله بررسي تاثير به كارگي ...

- مقاله بررسي ميزان رضايت من ...

- مقاله تحول اداری

- مقاله ميزان رضايت مردم از ...

- مقاله سنجش میزان رضامندی م ...

آخرین مقالات
1.آزمون های طبقه بندی شده و نمونه سوال ...
2.آزمون های طبقه بندی شده و نمونه سوال ...
3.آزمونهای طبقه بندی شده تئوری سازمان ...
4.آزمونهای طبقه بندی شده تئوری سازمان ...
5.نمونه آزمونهای تئوری سازمان دانشگاه ...
6.نمونه آزمونهای تئوری سازمان دانشگاه ...
7.نمونه آزمونهای تئوری سازمان دانشگاه ...
8.نمونه آزمونهای تئوری سازمان دانشگاه ...
9.نمونه آزمونهای تئوری سازمان دانشگاه ...
10.نمونه آزمونهای تئوری سازمان دانشگاه ...
11.نمونه آزمونهای تئوری سازمان دانشگاه ...
12.کتاب آموزش مسائل جنسی و زناشویی با ت ...
13.سوالات تخصصی تئوری مدیریت آزمون استخ ...
14.سوالات تخصصی ریاضیات و آمار آزمون اس ...
15.سوالات تخصصی مدیریت پژ.هش آزمون استخ ...
16.سوالات تخصصی مدیریت مالی آزمون استخد ...
17.سوالات تخصصی مدیریت دولتی و بازرگانی ...
18.سوالات استخدامی مدیریت بازاریابی آزم ...
19.سوالات تخصصی مدیریت تولید آزمون استخ ...
20.سوالات تخصصی مهندس راه و ساختمان آزم ...
21.سوالات تخصصی کارشناس مطالعات اجتماعی ...
22.سوالات تخصصی کارشناس اقتصادی آزمون ا ...
23.سوالات تخصصی کارشناس امور اداری آزمو ...
24.سوالات تخصصی کارشناس برنامه ریزی آزم ...
25.سوالات تخصصی کارشناس آموزش آزمون است ...
پربازدیدترین ها
1.پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در س ...
2.مقاله بررسي تاثير به كارگيري اتوماسي ...
3.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
4.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
5.مقاله هوش فرهنگی    ...
6.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
7.پرسشنامه سنجش کارافرینی درون سازمانی
8.آموزش اولیه نرم افزار spss
9.پرسشنامه بررسی وفاداری مشتری
10.فصل دوم پایان نامه تعیین ارتباط بين ...
11.پرسشنامه اخلاق کار
12.پرسشنامه بررسی تاثیر فناوری اطلاعات ...
13.پروپوزال ارائه چارچوب مفهومی مبتنی ب ...
14.پرسشنامه ارزیابی اثربخشی مدیریت دارا ...
15.مقاله نقش مدیریت دانش در توانمندسازي ...
16.مقاله شناسایی و رتبه بندي عوامل کلید ...
17.مقاله عوامل موثر بر رضايت الکترونيک ...
18.پروپوزال بررسی عوامل موثر بر درخواست ...
19.پرسشنامه بررسی میزان توجه و اگاهی کا ...
20.اسلاید مدیریت دانش (چالشها ،مدلهاو س ...
21.پرسشنامه بررسی میزان رضایت از بانکدا ...
22. پرسشنامه ارزیابی عملکرد بانک در ارا ...
23.اسلاید مدیریت دانش (مبانی و عوامل مو ...
24.نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی ساز ...
25.پرسشنامه بررسی میزان وفاداری مصرف کن ...
پر فروش ترین ها
1.مقاله بررسي تاثير به كارگيري اتوماسي ...
2.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
3.مقاله هوش فرهنگی    ...
4.آموزش اولیه نرم افزار spss
5.مقاله نقش مدیریت دانش در توانمندسازي ...
6.مقاله بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی ...
7.مقاله عوامل موثر بر رضايت الکترونيک ...
8.مقاله سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد ك ...
9.مقاله ارزیابی میزان تاثیر بکارگیری ف ...
10.مقاله نقش فنآوري اطلاعات در توسعه من ...
11.نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی ساز ...
12.مقاله بررسی نظام ارزشیابی عملکرد کار ...
13.اسلاید مديريت ارتباط با مشتري
14.پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در س ...
15.مقاله انواع هوش از دیدگاه ثرندایک
16.مقاله بررسی تفاوت های ساختاری تولید ...
17.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
18.پرسشنامه بررسی وفاداری مشتری
19.مقاله طراحي مدل عوامل مؤثر بر اعتماد ...
20.مقاله ابعاد متنوع بکارگیری مدیریت ت ...
21.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
22.مقاله بررسی زمینه هاي اجرائی بودجه ر ...
23.مقاله طراحي الگوي سنجش كارايي و اثرب ...
24.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
25.مقاله فوایدوموانع بودجه ریزی عملیاتی