[ تخلیه سبد خرید ] close


نام:مقاله ميزان رضايتمندي بيماران بستري در بيمارستانهای نظامی از ارايه خدمات (رایگان)
رشته:مدیریت
گروه:مدیریت کیفیت و بهره وری
نوع:مقاله و پژوهش
نویسنده:-
تاریخ:1392/07/10
تعداد صفحات:5 صفحه
تعداد مشاهده:655 بار
تعداد خرید:34 بار
فرمت فایل:P.D.F
قیمت:0 ریال
چکيده: اهداف: ديدگاه بيماران در ارتقاي کيفيت ارايه سرويسهاي درماني همپاي نقطه نظرات مديران و برنامه ريزان سيستم سلامت، حايز اهميت است. مطالعه حاضر با هدف بررسي ميزان رضايتمندي بيماران بستري از نحوه ارايه خدمات بيمارستاني در ۶ بيمارستان نظامي واقع در نقاط مختلف کشور انجام شد. روشها: در اين مطالعه توصيفي- مقطعي، ۶۹۶ بيمار به روش نمونه گيري تصادفي از ميان بيماران بستري در ۶ بيمارستان نظامي (از هر بيمارستان ۱۱۶ بيمار) در نقاط مختلف کشور از تير تا شهريور ماه ۱۳۸۶ انتخاب شدند. پس از ترخيص، چکليستي حاوي اطلاعات شخصي جمعيت شناختی و همچنين پرسشنامه تعيين سطح رضايتمندي از ارايه خدمات بيمارستاني، براي تمامي بيماران تکميل شد. پاسخها در مقياس ليكرت ۵گزينهای "کاملاً ناراضي" ( ۱ نمره) تا "کاملاً راضي" ( ۵ نمره) طراحي شد. در تجزيه و تحليل نهايي، کسب نمره ۳ و کمتر از آن به عنوان عدم رضايت و بيش از ۳ به عنوان رضايت از ارايه خدمات درنظر گرفته شد. از آمار توصيفی و آزمون مجذور کای برای تجزيه و تحليل دادهها استفاده شد. نتيجه گيري: بيماران بستري از ارايه خدمات در بيمارستانهاي نظامي در سطح کشور رضايت مطلوبی دارند. نياز به توجه ويژه مديران در جهت اصلاح فرآيندهاي اداري و توسعه خدمات بيمهاي در کنار توجه به ارايه مطلوب خدمات پزشکي و پرستاري، ضروري به نظر ميرسد. کليدواژهها: رضايتمندي، بيماران بستري، خدمات بيمارستاني


مقالات مربوط :

- اسلاید بهره وری و برون سپاری

- مقاله مهندسی مجدد منابع ان ...

- مقاله بررسی موانع اجراي فر ...

- مقاله ارزیابی نقش مدیریت م ...

- مقاله ميزان رضايت مردم از ...

- مقاله تحول اداری

- مقاله بررسي تاثير به كارگي ...

- مقاله بررسي ميزان رضايت من ...

- مقاله سنجش میزان رضامندی م ...

- مقاله ميزان رضايتمندي بيما ...

آخرین مقالات
1.پایان نامه بررسي آثار مالي برون‌سپار ...
2.دفاع از پایان نامه اثرات کاستن از با ...
3.پایان نامه دفاعی طرحی کارا جهت اتنقا ...
4.پرسشنامه موانع استقراربودجه ریزی عمل ...
5.پرسشنامه بررسی تاثیرسیاستهای رفاهی د ...
6.پروپوزال بررسی تاثیرسیاستهای رفاهی د ...
7.فصل دوم پایان نامه بررسی تاثیرسیاسته ...
8.پروپوزال بررسی و رتبه بندی عوامل موث ...
9.پایان نامه بررسي سطوح مختلف طرح‌كارا ...
10.پرسشنامه بررسی و رتبه بندی عوامل موث ...
11.فصل دوم پایان نامه بررسی و رتبه بندی ...
12.مقاله توسعه فرهنگ کارآفرینی ; عوامل ...
13.مقاله بررسی رابطه ی میان ساختار سازم ...
14.مقاله پیامدهای راهبرد کارافرینی سازم ...
15.مقاله پژوهشی پیرامون عوامل موثر بر ن ...
16.مقاله تاثیر عوامل سازمانی بر کارافری ...
17.مقاله چالشها و پیشنهادها (راهکارها)د ...
18.مقاله مطالعه عوامل تاثیرگذار بر کارا ...
19.مقاله کارافرینی در بیمه
20.مقاله شناسایی و تحلیل موانع رفتاری ک ...
21.مقاله اشتغال زنان در ایران؛ دورنما، ...
22.پرسشنامه بررسي عوامل موثر بر رضايتمن ...
23.پروپوزال بررسی نقش اعتبارات اسنادی ...
24.مقاله بررسی رتبه بندی کیفیت خدمات ور ...
25.مقاله رضایت یا وفاداری
پربازدیدترین ها
1.پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در س ...
2.مقاله بررسي تاثير به كارگيري اتوماسي ...
3.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
4.مقاله هوش فرهنگی    ...
5.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
6.پرسشنامه بررسی وفاداری مشتری
7.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
8.پرسشنامه سنجش کارافرینی درون سازمانی
9.آموزش اولیه نرم افزار spss
10.فصل دوم پایان نامه تعیین ارتباط بين ...
11.پرسشنامه اخلاق کار
12.پرسشنامه بررسی تاثیر فناوری اطلاعات ...
13.مقاله نقش مدیریت دانش در توانمندسازي ...
14.پروپوزال بررسی عوامل موثر بر درخواست ...
15.مقاله سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد ك ...
16.پروپوزال ارائه چارچوب مفهومی مبتنی ب ...
17.مقاله عوامل موثر بر رضايت الکترونيک ...
18.پرسشنامه ارزیابی اثربخشی مدیریت دارا ...
19.مقاله شناسایی و رتبه بندي عوامل کلید ...
20.مقاله بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی ...
21.نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی ساز ...
22.مقاله ارزیابی میزان تاثیر بکارگیری ف ...
23.پرسشنامه بررسی میزان توجه و اگاهی کا ...
24.پرسشنامه بررسی میزان وفاداری مصرف کن ...
25.اسلاید مدیریت دانش (چالشها ،مدلهاو س ...
پر فروش ترین ها
1.مقاله بررسي تاثير به كارگيري اتوماسي ...
2.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
3.مقاله هوش فرهنگی    ...
4.مقاله نقش مدیریت دانش در توانمندسازي ...
5.آموزش اولیه نرم افزار spss
6.مقاله بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی ...
7.مقاله سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد ك ...
8.مقاله ارزیابی میزان تاثیر بکارگیری ف ...
9.مقاله عوامل موثر بر رضايت الکترونيک ...
10.مقاله نقش فنآوري اطلاعات در توسعه من ...
11.مقاله بررسی تفاوت های ساختاری تولید ...
12.نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی ساز ...
13.مقاله بین بررسی مقایسه ای رابطه بین ...
14.اسلاید مديريت ارتباط با مشتري
15.مقاله بررسی نظام ارزشیابی عملکرد کار ...
16.پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در س ...
17.مقاله انواع هوش از دیدگاه ثرندایک
18.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
19.مقاله بررسي عوامل موثر بر جلب رضايت ...
20.مقاله ابعاد متنوع بکارگیری مدیریت ت ...
21.مقاله بررسی زمینه هاي اجرائی بودجه ر ...
22.پرسشنامه بررسی وفاداری مشتری
23.مقاله طراحي مدل عوامل مؤثر بر اعتماد ...
24.مقاله طراحي الگوي سنجش كارايي و اثرب ...
25.مقاله فوایدوموانع بودجه ریزی عملیاتی