[ تخلیه سبد خرید ] close


نام:مقاله ميزان رضايتمندي بيماران بستري در بيمارستانهای نظامی از ارايه خدمات (رایگان)
رشته:مدیریت
گروه:مدیریت کیفیت و بهره وری
نوع:مقاله و پژوهش
نویسنده:-
تاریخ:1392/07/10
تعداد صفحات:5 صفحه
تعداد مشاهده:572 بار
تعداد خرید:29 بار
فرمت فایل:P.D.F
قیمت:0 ریال
چکيده: اهداف: ديدگاه بيماران در ارتقاي کيفيت ارايه سرويسهاي درماني همپاي نقطه نظرات مديران و برنامه ريزان سيستم سلامت، حايز اهميت است. مطالعه حاضر با هدف بررسي ميزان رضايتمندي بيماران بستري از نحوه ارايه خدمات بيمارستاني در ۶ بيمارستان نظامي واقع در نقاط مختلف کشور انجام شد. روشها: در اين مطالعه توصيفي- مقطعي، ۶۹۶ بيمار به روش نمونه گيري تصادفي از ميان بيماران بستري در ۶ بيمارستان نظامي (از هر بيمارستان ۱۱۶ بيمار) در نقاط مختلف کشور از تير تا شهريور ماه ۱۳۸۶ انتخاب شدند. پس از ترخيص، چکليستي حاوي اطلاعات شخصي جمعيت شناختی و همچنين پرسشنامه تعيين سطح رضايتمندي از ارايه خدمات بيمارستاني، براي تمامي بيماران تکميل شد. پاسخها در مقياس ليكرت ۵گزينهای "کاملاً ناراضي" ( ۱ نمره) تا "کاملاً راضي" ( ۵ نمره) طراحي شد. در تجزيه و تحليل نهايي، کسب نمره ۳ و کمتر از آن به عنوان عدم رضايت و بيش از ۳ به عنوان رضايت از ارايه خدمات درنظر گرفته شد. از آمار توصيفی و آزمون مجذور کای برای تجزيه و تحليل دادهها استفاده شد. نتيجه گيري: بيماران بستري از ارايه خدمات در بيمارستانهاي نظامي در سطح کشور رضايت مطلوبی دارند. نياز به توجه ويژه مديران در جهت اصلاح فرآيندهاي اداري و توسعه خدمات بيمهاي در کنار توجه به ارايه مطلوب خدمات پزشکي و پرستاري، ضروري به نظر ميرسد. کليدواژهها: رضايتمندي، بيماران بستري، خدمات بيمارستاني


مقالات مربوط :

- مقاله ارزیابی نقش مدیریت م ...

- مقاله مهندسی مجدد منابع ان ...

- اسلاید بهره وری و برون سپاری

- مقاله تحول اداری

- مقاله سنجش میزان رضامندی م ...

- مقاله ميزان رضايت مردم از ...

- مقاله میزان رضایت بیماران ...

- مقاله ارائه شاخص و مدل رض ...

- مقاله بررسي تاثير به كارگي ...

- مقاله ميزان رضايتمندي بيما ...

آخرین مقالات
1.پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر خروج کا ...
2.پروپوزال بررسی عوامل موثر بر خروج کا ...
3.فصل دوم پایان نامه بررسی عوامل موثر ...
4.مقاله عوامل موثر بر تمایل ترک خدمت ک ...
5.مقاله نقش برنامه ریزی نیروی انسانی و ...
6.پروپوزال عوامل موثر بر ارتقاء شغلی ز ...
7.فصل دوم پایان نامه عوامل موثر بر ارت ...
8.فصل دوم پایان نامه کاربرد روش هزینه‌ ...
9.بررسی تاثیر مقرری بیکاری بر وضعیت رف ...
10.مقاله رتبه بندی موانع پیاده سازی تصم ...
11.فصل دوم پایان نامه مطالعه موانع اجرا ...
12.مقاله موانع اجرای استراتژیهای بازاری ...
13.پرسشنامه مطالعه موانع اجرای استراتژی ...
14.مقاله ارائه الگوی بهینه مدیریت منسجم ...
15.پرسشنامه تست هوش هيجاني دانشگاه سورب ...
16.پرسشنامه نقش هاي شغلي(مربوط به استرس ...
17.پروپوزال بررسی رابطه بین هوش هیجانی ...
18.فصل دوم پایان نامه بررسی رابطه بین ه ...
19.پرسشنامه مطالعه تاثیر مقرری بیمه بیک ...
20.پروپوزال بررسی تاثیر مقرری بیمه بیکا ...
21.فصل دوم پایان نامه بررسی تاثیر مقرری ...
22.مقاله تحلیل عاملی موانع توسعه مدیریت ...
23.مقاله فرايند مديريت دانش درنظام آمو ...
24.پروپوزال بررسی وضعیت مدیریت دانش در ...
25.فصل دوم پایان نامه بررسی وضعیت مدیری ...
پربازدیدترین ها
1.پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در س ...
2.مقاله بررسي تاثير به كارگيري اتوماسي ...
3.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
4.مقاله هوش فرهنگی    ...
5.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
6.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
7.آموزش اولیه نرم افزار spss
8.پرسشنامه بررسی وفاداری مشتری
9.پرسشنامه سنجش کارافرینی درون سازمانی
10.فصل دوم پایان نامه تعیین ارتباط بين ...
11.پرسشنامه اخلاق کار
12.پرسشنامه بررسی تاثیر فناوری اطلاعات ...
13.مقاله نقش مدیریت دانش در توانمندسازي ...
14.پروپوزال ارائه چارچوب مفهومی مبتنی ب ...
15.پرسشنامه ارزیابی اثربخشی مدیریت دارا ...
16.مقاله شناسایی و رتبه بندي عوامل کلید ...
17.مقاله عوامل موثر بر رضايت الکترونيک ...
18.پروپوزال بررسی عوامل موثر بر درخواست ...
19.مقاله سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد ك ...
20.پرسشنامه بررسی میزان توجه و اگاهی کا ...
21.اسلاید مدیریت دانش (چالشها ،مدلهاو س ...
22.پرسشنامه بررسی میزان رضایت از بانکدا ...
23.نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی ساز ...
24.پرسشنامه بررسی میزان وفاداری مصرف کن ...
25. پرسشنامه ارزیابی عملکرد بانک در ارا ...
پر فروش ترین ها
1.مقاله بررسي تاثير به كارگيري اتوماسي ...
2.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
3.مقاله هوش فرهنگی    ...
4.مقاله نقش مدیریت دانش در توانمندسازي ...
5.آموزش اولیه نرم افزار spss
6.مقاله بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی ...
7.مقاله سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد ك ...
8.مقاله عوامل موثر بر رضايت الکترونيک ...
9.مقاله ارزیابی میزان تاثیر بکارگیری ف ...
10.مقاله نقش فنآوري اطلاعات در توسعه من ...
11.نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی ساز ...
12.مقاله بررسی تفاوت های ساختاری تولید ...
13.اسلاید مديريت ارتباط با مشتري
14.مقاله بررسی نظام ارزشیابی عملکرد کار ...
15.پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در س ...
16.مقاله انواع هوش از دیدگاه ثرندایک
17.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
18.مقاله بین بررسی مقایسه ای رابطه بین ...
19.مقاله ابعاد متنوع بکارگیری مدیریت ت ...
20.مقاله بررسي عوامل موثر بر جلب رضايت ...
21.پرسشنامه بررسی وفاداری مشتری
22.مقاله طراحي مدل عوامل مؤثر بر اعتماد ...
23.مقاله بررسی زمینه هاي اجرائی بودجه ر ...
24.مقاله فوایدوموانع بودجه ریزی عملیاتی
25.مقاله طراحي الگوي سنجش كارايي و اثرب ...