[ تخلیه سبد خرید ] close


نام:مقاله بررسي رابطه تعهد سازماني و کيفيت سرپرستي با ميل به ماندن در بين کارکنان
رشته:مدیریت
گروه:منابع انسانی
نوع:مقاله و پژوهش
نویسنده:
تاریخ:1394/02/20
تعداد صفحات:20 صفحه
تعداد مشاهده:1303 بار
تعداد خرید:4 بار
فرمت فایل:Microsoft Word
قیمت:11609 ریال
چکيده: هدف اصلي تحقيق حاضر بررسي رابطه بين تعهد سازماني و کيفيت سرپرستي با ميل به ماندن در بين کارکنان اداري سازمان آموزش و پرورش استان آذربايجان غربي بوده است. در اين تحقيق تعهد سازماني و کيفيت سرپرستي به عنوان متغيرهاي مستقل(پيش بين) در نظر گرفته شده است که تعهد سازماني داراي سه بعد الف) تعهد همانندسازي شده، ب) تعهد مبادله اي، ج)تعهد پيوستگي بوده و ميل به ماندن متغير وابسته (ملاک) مي باشد. روش تحقيق، توصيفي از نوع همبستگي است. جامعه آماري پژوهش شامل کلیه کارمندان سازمان آموزش و پرورش به تعداد 283 نفر می باشد که از بين آنها 165 نفر به صورت تصادفي ساده جهت نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری مورد استفاده عبارت از پرسشنامه بالفور و وکسلر می باشد که پایایی آن محاسبه شده و در حد قابل قبول گزارش شده است. به منظور تجزيه و تحليل داده ها از آزمون ضريب همبستگي گشتاوري پيرسون و نرم افزار SPSS استفاده شده است. اهم نتايج تحقيق نشانگر اين است که تعهد سازماني و کيفيت سرپرستي با ميل به ماندن افراد در سازمان رابطه داشته و مي توانند همديگر را تعيين کنند. اين تحقيق از اين حيث حائز اهميت است که تمايل به ماندن در سازمان، سبب کاهش ترک خدمت و يا جستجو براي جايگزين هاي شغلي مي شود. بنابراين کاربرد نتایج آن مي تواند سازمان را در بهبود عملکرد و جذب افراد ياري کند و موجبات افزايش کارايي، کاهش اتلاف منابع، کاهش تاخير را فراهم سازد. کليد واژه ها: تعهد سازماني؛ کيفيت سرپرستي؛ ميل به ماندن؛ ابعاد تعهد سازماني.


مقالات مربوط :

- اسلاید مسیر شغلی ( career) ...

- اسلاید مدیریت منابع انسانی ...

- مقاله هم انديشي نگهداشت من ...

- مقاله بررسی اثر انگیزش شغل ...

- مقاله بعد انسانی چابکی سازمان

- مقاله بررسي تاثير به كارگي ...

- مقاله مدیریت منابع انسانی ...

- مقاله نقش برنامه ریزی نیرو ...

- مقاله بررسي ميزان رضايت شغ ...

- مقاله پيوند برنامه‌ريزي اس ...

آخرین مقالات
1.پروپوزال بررسی رابطه بین اثربخشی مدی ...
2.پروپوزال جستاری برجایگاه و کاربرد مع ...
3.پروپوزال تاثیر معاملات متقابل بر قصد ...
4.پروپوزال تاثیر كاربرد تكنولوژ‍ي اطلا ...
5.پروپوزال بسترهای ظهور نوآوری باز و ت ...
6.پروپوزال بررسی مهارت های مورد نیاز ...
7.پروپوزال بررسی کارایی سیستم بانکی ب ...
8.پرسشنامه غرق شدن
9.پرسشنامه جذب شدن
10.پروپوزال ارتباط وابستگی به اینترنت ب ...
11.فصل دوم پایان نامه ارتباط وابستگی به ...
12.پروپوزال بررسی خطاهای داخلی ترانسفور ...
13.پروپوزال بررسي تخليه جزيي در تجهيزات ...
14.پروپوزال آنتن موجبر مجتمع یکپارچه شک ...
15.پروپوزال بررسی عوامل موثر بر نرخ رشد ...
16.پروپوزال اولویت بندی تاثیر ابزارهای ...
17.فصل دوم پایان نامه اولویت بندی تاثیر ...
18.پروپوزال ندازه گیری میزان بلوغ فردی، ...
19.پرسشنامه اندازه گیری میزان بلوغ فردی ...
20.فصل دوم پایان نامه اندازه گیری میزا ...
21.پایان نامه اندازه گیری میزان بلوغ فر ...
22.پروپوزال بررسی نقش هنر عکاسی در مجله ...
23.پروپوزال بررسي عوامل موثر بر استقرار ...
24.پروپوزال بررسی رابطه ی بین سطح نیازه ...
25.پروپوزال بررسی رابطه تعهد با ارتقای ...
پربازدیدترین ها
1.پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در س ...
2.مقاله بررسي تاثير به كارگيري اتوماسي ...
3.مقاله هوش فرهنگی    ...
4.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
5.مقاله بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی ...
6.پرسشنامه بررسی وفاداری مشتری
7.پرسشنامه بررسی تاثیر فناوری اطلاعات ...
8.پرسشنامه اخلاق کار
9.مقاله سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد ك ...
10.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
11.پرسشنامه سنجش کارافرینی درون سازمانی
12.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
13.فصل دوم پایان نامه تعیین ارتباط بين ...
14.مقاله نقش مدیریت دانش در توانمندسازي ...
15.پروپوزال بررسی عوامل موثر بر درخواست ...
16.آموزش اولیه نرم افزار spss
17.مقاله عوامل موثر بر رضايت الکترونيک ...
18.مقاله شناسایی و رتبه بندي عوامل کلید ...
19.پروپوزال ارائه چارچوب مفهومی مبتنی ب ...
20.مقاله ارزیابی میزان تاثیر بکارگیری ف ...
21.نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی ساز ...
22.رهبری در سازمان : مبانی و نظریه ها
23.مقاله انواع هوش از دیدگاه ثرندایک
24.پرسشنامه بررسی میزان وفاداری مصرف کن ...
25.مقاله بین بررسی مقایسه ای رابطه بین ...
پر فروش ترین ها
1.مقاله بررسي تاثير به كارگيري اتوماسي ...
2.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
3.مقاله بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی ...
4.مقاله هوش فرهنگی    ...
5.مقاله نقش مدیریت دانش در توانمندسازي ...
6.آموزش اولیه نرم افزار spss
7.مقاله ارزیابی میزان تاثیر بکارگیری ف ...
8.مقاله سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد ك ...
9.مقاله بین بررسی مقایسه ای رابطه بین ...
10.مقاله عوامل موثر بر رضايت الکترونيک ...
11.رهبری در سازمان : مبانی و نظریه ها
12.مقاله بررسی تفاوت های ساختاری تولید ...
13.نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی ساز ...
14.مقاله نقش فنآوري اطلاعات در توسعه من ...
15.مقاله بررسي عوامل موثر بر جلب رضايت ...
16.مقاله بررسی نظام ارزشیابی عملکرد کار ...
17.اسلاید مديريت ارتباط با مشتري
18.مقاله انواع هوش از دیدگاه ثرندایک
19.مقاله ابعاد متنوع بکارگیری مدیریت ت ...
20.پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در س ...
21.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
22.مقاله بررسی زمینه هاي اجرائی بودجه ر ...
23.مقاله فوایدوموانع بودجه ریزی عملیاتی
24.مقاله بررسی عوامل موثر در قصد ترك خد ...
25.مقاله طراحي مدل عوامل مؤثر بر اعتماد ...