[ تخلیه سبد خرید ] close


نام:مقاله عوامل موثر بر تمایل ترک خدمت کارکنان در شرکت رایتل
رشته:مدیریت
گروه:مدیریت بازرگانی و بازار یابی
نوع:مقاله و پژوهش
نویسنده:
تاریخ:1394/07/01
تعداد صفحات:20 صفحه
تعداد مشاهده:2416 بار
تعداد خرید:10 بار
فرمت فایل:Microsoft Word 2007
قیمت:19821 ریال
چکیده: نیت ترک به عنوان تمایل آگاهانه و برنامه ریزی شده جهت ترک سازمان در آینده نزدیک تعریف شده است. نیت ترک پیش بینی کننده موثری برای نرخ ترک واقعی کارکنان در سازمان هاست. ترک خدمت نه تنها هزینه های مستقیم و غیر مستقیمی را با خود به همراه دارد، بلکه کاهش کیفیت و عدم دستیابی سازمان به اهداف مورد نظر را به دنبال دارد. این امکان نیز وجود دارد که افراد سازمان را ترک نکنند ولی دلبستگی شغلی نیز نداشته باشند. شناسایی عوامل موثر بر نیت ترک از یک سو، از ترک خدمت و عواقب آن جلوگیری می کند و از سوی دیگر، با تقویت مثبت می توان دلبستگی شغلی و احتمال ماندن افراد در سازمان را افزایش داد. پژوهش حاضر با بررسی نمونه 132 نفری از کارکنان شرکت رایتل انجام شده است. روش گردآوری داده ها از طریق پرسشنامه های استاندارد بوده که پایایی آن بوسیله آلفای کرونباخ و با استفاده از نرم افزار SPSS20 و روایی محتوا با نظر اساتید و کارشناسان خبره و روایی سازه با تحلیل عاملی اکتشافی با استفاده از نرم افزار SPSS20 محاسبه شد. پس از توصیف داده ها از آزمون مقایسه دو جامعه از هم مستقل، تحلیل واریاس یک راهه، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS20 پرداخته شد. نتایج بیانگر این موضوع است که فرسودگی شغلی، رضایت شغلی، سن و سمت سازمانی بهترین پیش بین ها برای ترک سازمان هستند. واژه های کلیدی: ترک خدمت، تمایل ترک، رضایت شغلی، فرسودگی شغلی، ، شرکت رایتل


مقالات مربوط :

- اسلاید برون‌سپاري فعاليت‌ها

- مقاله بررسي عوامل موثر بر ...

- اسلاید برون‌سپاري فعاليت‌ه ...

- مقاله رضایت یا وفاداری

- مقاله تاثير رفتار شهروندي ...

- مقاله مقاله الگوهاي رفتار ...

- مقاله تصمیم به برون سپاری ...

- مقاله بررسی عوامل موثر بر ...

- مقاله بررسی رضایت مشتری از ...

- مقاله تصمیم به برون سپاری ...

آخرین مقالات
1.پروپوزال بررسی رابطه بین اثربخشی مدی ...
2.پروپوزال جستاری برجایگاه و کاربرد مع ...
3.پروپوزال تاثیر معاملات متقابل بر قصد ...
4.پروپوزال تاثیر كاربرد تكنولوژ‍ي اطلا ...
5.پروپوزال بسترهای ظهور نوآوری باز و ت ...
6.پروپوزال بررسی مهارت های مورد نیاز ...
7.پروپوزال بررسی کارایی سیستم بانکی ب ...
8.پرسشنامه غرق شدن
9.پرسشنامه جذب شدن
10.پروپوزال ارتباط وابستگی به اینترنت ب ...
11.فصل دوم پایان نامه ارتباط وابستگی به ...
12.پروپوزال بررسی خطاهای داخلی ترانسفور ...
13.پروپوزال بررسي تخليه جزيي در تجهيزات ...
14.پروپوزال آنتن موجبر مجتمع یکپارچه شک ...
15.پروپوزال بررسی عوامل موثر بر نرخ رشد ...
16.پروپوزال اولویت بندی تاثیر ابزارهای ...
17.فصل دوم پایان نامه اولویت بندی تاثیر ...
18.پروپوزال ندازه گیری میزان بلوغ فردی، ...
19.پرسشنامه اندازه گیری میزان بلوغ فردی ...
20.فصل دوم پایان نامه اندازه گیری میزا ...
21.پایان نامه اندازه گیری میزان بلوغ فر ...
22.پروپوزال بررسی نقش هنر عکاسی در مجله ...
23.پروپوزال بررسي عوامل موثر بر استقرار ...
24.پروپوزال بررسی رابطه ی بین سطح نیازه ...
25.پروپوزال بررسی رابطه تعهد با ارتقای ...
پربازدیدترین ها
1.پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در س ...
2.مقاله بررسي تاثير به كارگيري اتوماسي ...
3.مقاله هوش فرهنگی    ...
4.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
5.مقاله بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی ...
6.پرسشنامه بررسی وفاداری مشتری
7.پرسشنامه بررسی تاثیر فناوری اطلاعات ...
8.پرسشنامه اخلاق کار
9.مقاله سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد ك ...
10.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
11.پرسشنامه سنجش کارافرینی درون سازمانی
12.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
13.فصل دوم پایان نامه تعیین ارتباط بين ...
14.مقاله نقش مدیریت دانش در توانمندسازي ...
15.پروپوزال بررسی عوامل موثر بر درخواست ...
16.آموزش اولیه نرم افزار spss
17.مقاله عوامل موثر بر رضايت الکترونيک ...
18.مقاله شناسایی و رتبه بندي عوامل کلید ...
19.پروپوزال ارائه چارچوب مفهومی مبتنی ب ...
20.مقاله ارزیابی میزان تاثیر بکارگیری ف ...
21.نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی ساز ...
22.رهبری در سازمان : مبانی و نظریه ها
23.مقاله انواع هوش از دیدگاه ثرندایک
24.پرسشنامه بررسی میزان وفاداری مصرف کن ...
25.مقاله بین بررسی مقایسه ای رابطه بین ...
پر فروش ترین ها
1.مقاله بررسي تاثير به كارگيري اتوماسي ...
2.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
3.مقاله بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی ...
4.مقاله هوش فرهنگی    ...
5.مقاله نقش مدیریت دانش در توانمندسازي ...
6.آموزش اولیه نرم افزار spss
7.مقاله ارزیابی میزان تاثیر بکارگیری ف ...
8.مقاله سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد ك ...
9.مقاله بین بررسی مقایسه ای رابطه بین ...
10.مقاله عوامل موثر بر رضايت الکترونيک ...
11.رهبری در سازمان : مبانی و نظریه ها
12.مقاله بررسی تفاوت های ساختاری تولید ...
13.نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی ساز ...
14.مقاله نقش فنآوري اطلاعات در توسعه من ...
15.مقاله بررسي عوامل موثر بر جلب رضايت ...
16.مقاله بررسی نظام ارزشیابی عملکرد کار ...
17.اسلاید مديريت ارتباط با مشتري
18.مقاله انواع هوش از دیدگاه ثرندایک
19.مقاله ابعاد متنوع بکارگیری مدیریت ت ...
20.پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در س ...
21.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
22.مقاله بررسی زمینه هاي اجرائی بودجه ر ...
23.مقاله فوایدوموانع بودجه ریزی عملیاتی
24.مقاله بررسی عوامل موثر در قصد ترك خد ...
25.مقاله طراحي مدل عوامل مؤثر بر اعتماد ...