[ تخلیه سبد خرید ] close


نام:مقاله عوامل موثر بر تمایل ترک خدمت کارکنان در شرکت رایتل
رشته:مدیریت
گروه:مدیریت بازرگانی و بازار یابی
نوع:مقاله و پژوهش
نویسنده:
تاریخ:1394/07/01
تعداد صفحات:20 صفحه
تعداد مشاهده:2348 بار
تعداد خرید:8 بار
فرمت فایل:Microsoft Word 2007
قیمت:19821 ریال
چکیده: نیت ترک به عنوان تمایل آگاهانه و برنامه ریزی شده جهت ترک سازمان در آینده نزدیک تعریف شده است. نیت ترک پیش بینی کننده موثری برای نرخ ترک واقعی کارکنان در سازمان هاست. ترک خدمت نه تنها هزینه های مستقیم و غیر مستقیمی را با خود به همراه دارد، بلکه کاهش کیفیت و عدم دستیابی سازمان به اهداف مورد نظر را به دنبال دارد. این امکان نیز وجود دارد که افراد سازمان را ترک نکنند ولی دلبستگی شغلی نیز نداشته باشند. شناسایی عوامل موثر بر نیت ترک از یک سو، از ترک خدمت و عواقب آن جلوگیری می کند و از سوی دیگر، با تقویت مثبت می توان دلبستگی شغلی و احتمال ماندن افراد در سازمان را افزایش داد. پژوهش حاضر با بررسی نمونه 132 نفری از کارکنان شرکت رایتل انجام شده است. روش گردآوری داده ها از طریق پرسشنامه های استاندارد بوده که پایایی آن بوسیله آلفای کرونباخ و با استفاده از نرم افزار SPSS20 و روایی محتوا با نظر اساتید و کارشناسان خبره و روایی سازه با تحلیل عاملی اکتشافی با استفاده از نرم افزار SPSS20 محاسبه شد. پس از توصیف داده ها از آزمون مقایسه دو جامعه از هم مستقل، تحلیل واریاس یک راهه، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS20 پرداخته شد. نتایج بیانگر این موضوع است که فرسودگی شغلی، رضایت شغلی، سن و سمت سازمانی بهترین پیش بین ها برای ترک سازمان هستند. واژه های کلیدی: ترک خدمت، تمایل ترک، رضایت شغلی، فرسودگی شغلی، ، شرکت رایتل


مقالات مربوط :

- اسلاید برون‌سپاري در سازم ...

- مقاله پژوهش تعیین راهبرد ب ...

- مقاله عوامل كلیدي توسعه ظر ...

- مقاله برون‌سپاري از تصمیم ...

- مقاله بررسي نقش عوامل سازم ...

- مقاله بررسی رضایت مشتری از ...

- اسلاید مديريت رفتار و خدم ...

- مقاله تعیین راهبرد برونسپا ...

- مقاله ارائه الگوی بهینه مد ...

- اسلاید برون سپاري استراتژی ...

آخرین مقالات
1.فصل دوم پایان نامه انتخاب تجهيزات جه ...
2.پرسشنامه افسردگی کودکان کوواکسCDI
3.پروپوزال اثربخشی گروه درمانی با رویک ...
4.فصل دوم پایان نامه اثربخشی گروه درما ...
5.پرسشنامه اندازه‌گيري نگرش صميمانه ام ...
6.پرسشنامه سازگاري اجتماعي کاليفرنيا
7.پروپوزال اثربخشي آموزش مهارت هاي اجت ...
8.فصل دوم پایان اثربخشي آموزش مهارت ها ...
9.پروپوزال اثر بخشی نمایش درمانی بر فر ...
10.فصل دوم پایان نامه اثر بخشی نمایش در ...
11.پروپوزال اینترنت ونقش آن در شکل گیری ...
12.فصل دوم پایان نامه اینترنت ونقش آن د ...
13.پروپوزال ارزیابی شاخص های توسعه با ب ...
14.فصل دوم پایان نامه ارزیابی شاخص های ...
15.پروپوزال امکان سنجی و طراحي الگوي ای ...
16.فصل دوم پایان نامه امکان سنجی و طراح ...
17.پایان نامه امکان سنجی توسعه تجارت ال ...
18.پرسشنامه امکان سنجی توسعه تجارت الکت ...
19. فصل دوم پایان نامه امکان سنجی توسعه ...
20.پروپوزال امکان سنجی توسعه تجارت الکت ...
21.پایان نامه امکان سنجي اجراي بودجه ري ...
22.پروپوزال امکان سنجي اجراي بودجه ريزي ...
23.فصل دوم پایان نامه امکان سنجي اجراي ...
24.پروپوزال الگوي تعالي سازماني و سرآمد ...
25.فصل دوم پایان نامه الگوي تعالي سازما ...
پربازدیدترین ها
1.پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در س ...
2.مقاله بررسي تاثير به كارگيري اتوماسي ...
3.مقاله هوش فرهنگی    ...
4.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
5.مقاله بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی ...
6.پرسشنامه بررسی وفاداری مشتری
7.پرسشنامه بررسی تاثیر فناوری اطلاعات ...
8.پرسشنامه اخلاق کار
9.مقاله سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد ك ...
10.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
11.پرسشنامه سنجش کارافرینی درون سازمانی
12.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
13.فصل دوم پایان نامه تعیین ارتباط بين ...
14.مقاله نقش مدیریت دانش در توانمندسازي ...
15.پروپوزال بررسی عوامل موثر بر درخواست ...
16.آموزش اولیه نرم افزار spss
17.مقاله عوامل موثر بر رضايت الکترونيک ...
18.مقاله شناسایی و رتبه بندي عوامل کلید ...
19.پروپوزال ارائه چارچوب مفهومی مبتنی ب ...
20.مقاله ارزیابی میزان تاثیر بکارگیری ف ...
21.نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی ساز ...
22.رهبری در سازمان : مبانی و نظریه ها
23.پرسشنامه بررسی میزان وفاداری مصرف کن ...
24.مقاله انواع هوش از دیدگاه ثرندایک
25.مقاله بین بررسی مقایسه ای رابطه بین ...
پر فروش ترین ها
1.مقاله بررسي تاثير به كارگيري اتوماسي ...
2.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
3.مقاله بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی ...
4.مقاله هوش فرهنگی    ...
5.مقاله نقش مدیریت دانش در توانمندسازي ...
6.آموزش اولیه نرم افزار spss
7.مقاله ارزیابی میزان تاثیر بکارگیری ف ...
8.مقاله سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد ك ...
9.مقاله بین بررسی مقایسه ای رابطه بین ...
10.مقاله عوامل موثر بر رضايت الکترونيک ...
11.رهبری در سازمان : مبانی و نظریه ها
12.مقاله بررسی تفاوت های ساختاری تولید ...
13.نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی ساز ...
14.مقاله نقش فنآوري اطلاعات در توسعه من ...
15.مقاله بررسي عوامل موثر بر جلب رضايت ...
16.مقاله بررسی نظام ارزشیابی عملکرد کار ...
17.اسلاید مديريت ارتباط با مشتري
18.مقاله انواع هوش از دیدگاه ثرندایک
19.مقاله ابعاد متنوع بکارگیری مدیریت ت ...
20.پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در س ...
21.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
22.مقاله بررسی زمینه هاي اجرائی بودجه ر ...
23.مقاله فوایدوموانع بودجه ریزی عملیاتی
24.مقاله بررسی عوامل موثر در قصد ترك خد ...
25.مقاله طراحي مدل عوامل مؤثر بر اعتماد ...