[ تخلیه سبد خرید ] close


نام:مقاله مدلی براي چابکی سازمانی درصنعت الکترونیک ایران
رشته:مدیریت
گروه: چابکی سازمانی
نوع:مقاله و پژوهش
نویسنده:-
تاریخ:1391/12/12
تعداد صفحات:28 صفحه
تعداد مشاهده:1762 بار
تعداد خرید:3 بار
فرمت فایل:P.D.F
قیمت:20000 ریال
چکیده: نیازهاي جدید محیط کسب وکار همواره شیوه هاي جدیدي را براي رقابت پدید می آورد که بسته به قوت پشتوانه تئوریک و شدت نیاز سازمان ها، فراگیر می شوند. تولید چابک به عنوان آخرین تفکر مدیریت تولید، و بنابه نیازبازار مبنی بر ارائه پاسخ سریع به تغییرات، از سال 1991 به دنیاي تولید و عملیات معرفی شد. پژوهش هاي زیادي که تاکنون در مورد این مفهوم انجام شده، علی رغم گستردگی دامنه مباحث، هنوز موفق به ارائه مدل کلان سازمانی نشده است. در این مقاله، ارتباط سازه هاي مدیریت کیفیت فراگیر، تولیدناب، مدیریت فناوري، مدیریت منابع انسانی، استراتژي و فناوري اطلاعات به عنوان سازه هاي توانمندساز چابکی بر چابکی سازمانی بررسی و ارتباطات آن ها در قالب مدل چابکی سازمانی ارائه شده است. بدین منظور ابتدا مقیاس هاي سنجش این سازه ها با استفاده از ادبیات پژوهش و مصاحبه با خبرگان استخراج و در قالب پرسشنامه اي پس از تأیید روایی محتوي براي شرکت هاي الکترونیک در سراسر ایران ارسال شد. سپس اطلاعات گردآوري شده، پس از بررسی روایی هاي همگرا، واگرا و تک بعدي با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدي و پایایی با استفاده از آلفاي کرونباخ، براي آزمون فرضیه هاي پژوهش به کار گرفته شد و مدل نهایی ارائه شد. نتایج نشان داد که مؤثرترین سازه ها بر چابکی مدیریت کیفیت فراگیر، مدیریت فناوري و تولیدناب می باشند، در ضمن هماهنگی بین اجرا و پیاده سازي این سازه ها به شکل معنی داري با چابکی ارتباط دارد. مفاهیم کلیدي: تولید چابک، مدیریت کیفیت فراگیر، تولیدناب، مدیریت فناوري، فناوري اطلاعات، مدیریت منابع انسانی، استراتژي


مقالات مربوط :

- مقاله طراحي زنجيره تأمين م ...

- مقاله ارائه مولفه ها و شاخ ...

- مقاله پارادايم چابكي: تعري ...

- ارائه مولفه ها و شاخص های ...

- مقاله مقدمه ای بر چابكی در ...

- مقاله مدلی براي چابکی سازم ...

- مقاله بعد انسانی چابکی سازمان

- مقاله بررسی تفاوت های ساخت ...

- مقاله ارزیابی چابکی با است ...

- مقاله زنجیره عرضه ناب، چاب ...

آخرین مقالات
1.پرسشنامه کیفیت خدمات ارائه شده در ف ...
2.پروپوزال کیفیت خدمات ارائه شده در ف ...
3.فصل دوم پایان نامه کیفیت خدمات ارائه ...
4.پروپوزال انتخاب مدل برنامه جامع فناو ...
5.فصل دوم پایان نامه انتخاب مدل برنامه ...
6.فصل دوم پایان نامه انتخاب تجهيزات جه ...
7.پرسشنامه افسردگی کودکان کوواکسCDI
8.پروپوزال اثربخشی گروه درمانی با رویک ...
9.فصل دوم پایان نامه اثربخشی گروه درما ...
10.پرسشنامه اندازه‌گيري نگرش صميمانه ام ...
11.پرسشنامه سازگاري اجتماعي کاليفرنيا
12.پروپوزال اثربخشي آموزش مهارت هاي اجت ...
13.فصل دوم پایان اثربخشي آموزش مهارت ها ...
14.پروپوزال اثر بخشی نمایش درمانی بر فر ...
15.فصل دوم پایان نامه اثر بخشی نمایش در ...
16.پروپوزال اینترنت ونقش آن در شکل گیری ...
17.فصل دوم پایان نامه اینترنت ونقش آن د ...
18.پروپوزال ارزیابی شاخص های توسعه با ب ...
19.فصل دوم پایان نامه ارزیابی شاخص های ...
20.پروپوزال امکان سنجی و طراحي الگوي ای ...
21.فصل دوم پایان نامه امکان سنجی و طراح ...
22.پایان نامه امکان سنجی توسعه تجارت ال ...
23.پرسشنامه امکان سنجی توسعه تجارت الکت ...
24. فصل دوم پایان نامه امکان سنجی توسعه ...
25.پروپوزال امکان سنجی توسعه تجارت الکت ...
پربازدیدترین ها
1.پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در س ...
2.مقاله بررسي تاثير به كارگيري اتوماسي ...
3.مقاله هوش فرهنگی    ...
4.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
5.مقاله بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی ...
6.پرسشنامه بررسی وفاداری مشتری
7.پرسشنامه بررسی تاثیر فناوری اطلاعات ...
8.پرسشنامه اخلاق کار
9.مقاله سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد ك ...
10.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
11.پرسشنامه سنجش کارافرینی درون سازمانی
12.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
13.فصل دوم پایان نامه تعیین ارتباط بين ...
14.مقاله نقش مدیریت دانش در توانمندسازي ...
15.پروپوزال بررسی عوامل موثر بر درخواست ...
16.آموزش اولیه نرم افزار spss
17.مقاله عوامل موثر بر رضايت الکترونيک ...
18.مقاله شناسایی و رتبه بندي عوامل کلید ...
19.پروپوزال ارائه چارچوب مفهومی مبتنی ب ...
20.مقاله ارزیابی میزان تاثیر بکارگیری ف ...
21.نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی ساز ...
22.رهبری در سازمان : مبانی و نظریه ها
23.پرسشنامه بررسی میزان وفاداری مصرف کن ...
24.مقاله انواع هوش از دیدگاه ثرندایک
25.مقاله بین بررسی مقایسه ای رابطه بین ...
پر فروش ترین ها
1.مقاله بررسي تاثير به كارگيري اتوماسي ...
2.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
3.مقاله بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی ...
4.مقاله هوش فرهنگی    ...
5.مقاله نقش مدیریت دانش در توانمندسازي ...
6.آموزش اولیه نرم افزار spss
7.مقاله ارزیابی میزان تاثیر بکارگیری ف ...
8.مقاله سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد ك ...
9.مقاله بین بررسی مقایسه ای رابطه بین ...
10.مقاله عوامل موثر بر رضايت الکترونيک ...
11.رهبری در سازمان : مبانی و نظریه ها
12.مقاله بررسی تفاوت های ساختاری تولید ...
13.نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی ساز ...
14.مقاله نقش فنآوري اطلاعات در توسعه من ...
15.مقاله بررسي عوامل موثر بر جلب رضايت ...
16.مقاله بررسی نظام ارزشیابی عملکرد کار ...
17.اسلاید مديريت ارتباط با مشتري
18.مقاله انواع هوش از دیدگاه ثرندایک
19.مقاله ابعاد متنوع بکارگیری مدیریت ت ...
20.پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در س ...
21.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
22.مقاله بررسی زمینه هاي اجرائی بودجه ر ...
23.مقاله فوایدوموانع بودجه ریزی عملیاتی
24.مقاله بررسی عوامل موثر در قصد ترك خد ...
25.مقاله طراحي مدل عوامل مؤثر بر اعتماد ...