[ تخلیه سبد خرید ] close


نام:مقاله بررسي رابطه ي بين ويژگي هاي شخصيتي و هوش فرهنگي كاركنان سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان لرستان
رشته: روانشناسی
گروه:روانشناسی عمومی
نوع:مقاله و پژوهش
نویسنده:-
تاریخ:1391/12/20
تعداد صفحات:21 صفحه
تعداد مشاهده:1615 بار
تعداد خرید:5 بار
فرمت فایل:P.D.F
قیمت:20000 ریال
چكيده: تحقيق حاضر با هدف بررسي رابطه ي بين ويژگي هاي شخصيتي و هوش فرهنگي كاركنان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان لرستان صورت گرفته است. در اين تحقيق از روش پژوهش توصيفي از نوع همبستگي استفاده شد. جامعه ي آماري مورد مطالعه در اين تحقيق كليه ي كاركنان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان لرستان به تعداد 171 نفر بود. براي تعيين حجم نمونه از فرمول كوكران استفاده گرديد و تعداد 120 نفر به عنوان نمونه ي آماري به روش نمونه گيري طبقه اي نسبي انتخاب گرديد. براي جمع آوري داده هاي مورد نياز، پرسشنامه ي هوش فرهنگي ساخته شده ي آنگ و همكاران و پرسشنامه ي پنج عاملي شخصيت NEO به كار رفته است. براي تعيين روايي از روايي محتوايي استفاده شد و پايايي پرسشنامه ها با استفاده از روش آلفاي كرونباخ تعيين گرديد. ضريب آلفاي كرونباخ پرسشنامه ي هوش فرهنگي 85/. و پرسشنامه ي ويژگي هاي شخصيتي برابر 82/. به دست آمد. براي تجزيه و تحليل داده ها و آزمون فرضيه هاي تحقيق علاوه بر شاخص هاي آمار توصيفي از جمله ميانگين و انحراف استاندارد از آزمون هاي آمار استنباطي مانند ضريب همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون چند گانه استفاده شده است. نتايج نشان داد كه بين پنج ويژگي بارز شخصيتي (برون گرايي، وظيفه شناسي، تطابق پذيري، روان رنجوري و گشودگي نسبت به تجربه) و هوش فرهنگي رابطه ي معنادار وجود دارد و ويژگي تطابق پذيري، بهترين پيش بيني كننده ي هوش فرهنگي است.


مقالات مربوط :

- مقاله بررسی نحوه تاثیرتشوی ...

- مقاله بین بررسی مقایسه ای ...

- مقاله جنبه هاي ناهشيار در ...

- مقاله تعيين رابطه ي ميان خ ...

- مقاله بررسی رضایتمندی شغل ...

- مقاله بررسي عوامل انگيزش ش ...

- مقاله هوش فرهنگي و رابطه ي ...

- مقاله رابطه تماس های بین ف ...

- مقاله هوش فرهنگی، رویارویی ...

- مقاله هوش فرهنگی و رابطه آ ...

آخرین مقالات
1.پرسشنامه غرق شدن
2.پرسشنامه جذب شدن
3.پروپوزال ارتباط وابستگی به اینترنت ب ...
4.فصل دوم پایان نامه ارتباط وابستگی به ...
5.پروپوزال بررسی خطاهای داخلی ترانسفور ...
6.پروپوزال بررسي تخليه جزيي در تجهيزات ...
7.پروپوزال آنتن موجبر مجتمع یکپارچه شک ...
8.پروپوزال بررسی عوامل موثر بر نرخ رشد ...
9.پروپوزال اولویت بندی تاثیر ابزارهای ...
10.فصل دوم پایان نامه اولویت بندی تاثیر ...
11.پروپوزال ندازه گیری میزان بلوغ فردی، ...
12.پرسشنامه اندازه گیری میزان بلوغ فردی ...
13.فصل دوم پایان نامه اندازه گیری میزا ...
14.پایان نامه اندازه گیری میزان بلوغ فر ...
15.پروپوزال بررسی نقش هنر عکاسی در مجله ...
16.پروپوزال بررسي عوامل موثر بر استقرار ...
17.پروپوزال بررسی رابطه ی بین سطح نیازه ...
18.پروپوزال بررسی رابطه تعهد با ارتقای ...
19.پروپوزال بررسي رابطه عزت نفس مديران ...
20.پروپوزال بررسی رابطه خودمدیریتی با ع ...
21.پروپوزال بررسی رابطه بین کیفیت زندگی ...
22.پروپوزال بررسی تاثیر مدیریت شکایات م ...
23.پروپوزال بررسی تاثیر کیفیت زندگی کار ...
24.پروپوزال رابطه سبک های حل مسئله ،خود ...
25.پروپوزال تاثیر آموزش راهبرد های شناخ ...
پربازدیدترین ها
1.پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در س ...
2.مقاله بررسي تاثير به كارگيري اتوماسي ...
3.مقاله هوش فرهنگی    ...
4.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
5.مقاله بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی ...
6.پرسشنامه بررسی وفاداری مشتری
7.پرسشنامه بررسی تاثیر فناوری اطلاعات ...
8.پرسشنامه اخلاق کار
9.مقاله سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد ك ...
10.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
11.پرسشنامه سنجش کارافرینی درون سازمانی
12.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
13.فصل دوم پایان نامه تعیین ارتباط بين ...
14.مقاله نقش مدیریت دانش در توانمندسازي ...
15.پروپوزال بررسی عوامل موثر بر درخواست ...
16.آموزش اولیه نرم افزار spss
17.مقاله عوامل موثر بر رضايت الکترونيک ...
18.مقاله شناسایی و رتبه بندي عوامل کلید ...
19.پروپوزال ارائه چارچوب مفهومی مبتنی ب ...
20.مقاله ارزیابی میزان تاثیر بکارگیری ف ...
21.نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی ساز ...
22.رهبری در سازمان : مبانی و نظریه ها
23.مقاله انواع هوش از دیدگاه ثرندایک
24.پرسشنامه بررسی میزان وفاداری مصرف کن ...
25.مقاله بین بررسی مقایسه ای رابطه بین ...
پر فروش ترین ها
1.مقاله بررسي تاثير به كارگيري اتوماسي ...
2.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
3.مقاله بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی ...
4.مقاله هوش فرهنگی    ...
5.مقاله نقش مدیریت دانش در توانمندسازي ...
6.آموزش اولیه نرم افزار spss
7.مقاله ارزیابی میزان تاثیر بکارگیری ف ...
8.مقاله سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد ك ...
9.مقاله بین بررسی مقایسه ای رابطه بین ...
10.مقاله عوامل موثر بر رضايت الکترونيک ...
11.رهبری در سازمان : مبانی و نظریه ها
12.مقاله بررسی تفاوت های ساختاری تولید ...
13.نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی ساز ...
14.مقاله نقش فنآوري اطلاعات در توسعه من ...
15.مقاله بررسي عوامل موثر بر جلب رضايت ...
16.مقاله بررسی نظام ارزشیابی عملکرد کار ...
17.اسلاید مديريت ارتباط با مشتري
18.مقاله انواع هوش از دیدگاه ثرندایک
19.مقاله ابعاد متنوع بکارگیری مدیریت ت ...
20.پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در س ...
21.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
22.مقاله بررسی زمینه هاي اجرائی بودجه ر ...
23.مقاله فوایدوموانع بودجه ریزی عملیاتی
24.مقاله بررسی عوامل موثر در قصد ترك خد ...
25.مقاله طراحي مدل عوامل مؤثر بر اعتماد ...