[ تخلیه سبد خرید ] close


نام:مقاله بررسي رابطه ي بين ويژگي هاي شخصيتي و هوش فرهنگي كاركنان سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان لرستان
رشته: روانشناسی
گروه:روانشناسی عمومی
نوع:مقاله و پژوهش
نویسنده:-
تاریخ:1391/12/20
تعداد صفحات:21 صفحه
تعداد مشاهده:1551 بار
تعداد خرید:5 بار
فرمت فایل:P.D.F
قیمت:20000 ریال
چكيده: تحقيق حاضر با هدف بررسي رابطه ي بين ويژگي هاي شخصيتي و هوش فرهنگي كاركنان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان لرستان صورت گرفته است. در اين تحقيق از روش پژوهش توصيفي از نوع همبستگي استفاده شد. جامعه ي آماري مورد مطالعه در اين تحقيق كليه ي كاركنان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان لرستان به تعداد 171 نفر بود. براي تعيين حجم نمونه از فرمول كوكران استفاده گرديد و تعداد 120 نفر به عنوان نمونه ي آماري به روش نمونه گيري طبقه اي نسبي انتخاب گرديد. براي جمع آوري داده هاي مورد نياز، پرسشنامه ي هوش فرهنگي ساخته شده ي آنگ و همكاران و پرسشنامه ي پنج عاملي شخصيت NEO به كار رفته است. براي تعيين روايي از روايي محتوايي استفاده شد و پايايي پرسشنامه ها با استفاده از روش آلفاي كرونباخ تعيين گرديد. ضريب آلفاي كرونباخ پرسشنامه ي هوش فرهنگي 85/. و پرسشنامه ي ويژگي هاي شخصيتي برابر 82/. به دست آمد. براي تجزيه و تحليل داده ها و آزمون فرضيه هاي تحقيق علاوه بر شاخص هاي آمار توصيفي از جمله ميانگين و انحراف استاندارد از آزمون هاي آمار استنباطي مانند ضريب همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون چند گانه استفاده شده است. نتايج نشان داد كه بين پنج ويژگي بارز شخصيتي (برون گرايي، وظيفه شناسي، تطابق پذيري، روان رنجوري و گشودگي نسبت به تجربه) و هوش فرهنگي رابطه ي معنادار وجود دارد و ويژگي تطابق پذيري، بهترين پيش بيني كننده ي هوش فرهنگي است.


مقالات مربوط :

- مقاله بررسی رابطۀ ابعاد خو ...

- مقاله هوش فرهنگي اكسير موف ...

- مقاله بررسي رابطه بين هوش ...

- مقاله بررسی میزان سلامت اج ...

- مقاله ساخت رایانه ای آزمون ...

- مقاله بررسی میزان تحمل است ...

- مقاله ارائه راه كارهايي بر ...

- مقاله تحلیل ساختاری تعارض ...

- مقاله آزمایش های ساده برای ...

- مقاله معرفی و شناخت هوش به ...

آخرین مقالات
1.پروپوزال بازارچه مرزی پرسه سو
2.پروپوزال اثر 12 هفته تمرینات تناوبی ...
3.پروپوزال بازشناخت رفتاری دستگاه اموی ...
4.فصل دوم پایان نامه بازشناخت رفتاری د ...
5.پرسشنامه ارایه مدلی علّی برای گرایش ...
6.پروپوزال ارایه مدلی علّی برای گرایش ...
7.فصل دوم پایان نامه ارایه مدلی علّی ب ...
8.پرسشنامه کیفیت خدمات ارائه شده در ف ...
9.پروپوزال کیفیت خدمات ارائه شده در ف ...
10.فصل دوم پایان نامه کیفیت خدمات ارائه ...
11.پروپوزال انتخاب مدل برنامه جامع فناو ...
12.فصل دوم پایان نامه انتخاب مدل برنامه ...
13.فصل دوم پایان نامه انتخاب تجهيزات جه ...
14.پرسشنامه افسردگی کودکان کوواکسCDI
15.پروپوزال اثربخشی گروه درمانی با رویک ...
16.فصل دوم پایان نامه اثربخشی گروه درما ...
17.پرسشنامه اندازه‌گيري نگرش صميمانه ام ...
18.پرسشنامه سازگاري اجتماعي کاليفرنيا
19.پروپوزال اثربخشي آموزش مهارت هاي اجت ...
20.فصل دوم پایان اثربخشي آموزش مهارت ها ...
21.پروپوزال اثر بخشی نمایش درمانی بر فر ...
22.فصل دوم پایان نامه اثر بخشی نمایش در ...
23.پروپوزال اینترنت ونقش آن در شکل گیری ...
24.فصل دوم پایان نامه اینترنت ونقش آن د ...
25.پروپوزال ارزیابی شاخص های توسعه با ب ...
پربازدیدترین ها
1.پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در س ...
2.مقاله بررسي تاثير به كارگيري اتوماسي ...
3.مقاله هوش فرهنگی    ...
4.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
5.مقاله بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی ...
6.پرسشنامه بررسی وفاداری مشتری
7.پرسشنامه بررسی تاثیر فناوری اطلاعات ...
8.پرسشنامه اخلاق کار
9.مقاله سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد ك ...
10.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
11.پرسشنامه سنجش کارافرینی درون سازمانی
12.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
13.فصل دوم پایان نامه تعیین ارتباط بين ...
14.مقاله نقش مدیریت دانش در توانمندسازي ...
15.پروپوزال بررسی عوامل موثر بر درخواست ...
16.آموزش اولیه نرم افزار spss
17.مقاله عوامل موثر بر رضايت الکترونيک ...
18.مقاله شناسایی و رتبه بندي عوامل کلید ...
19.پروپوزال ارائه چارچوب مفهومی مبتنی ب ...
20.مقاله ارزیابی میزان تاثیر بکارگیری ف ...
21.نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی ساز ...
22.رهبری در سازمان : مبانی و نظریه ها
23.پرسشنامه بررسی میزان وفاداری مصرف کن ...
24.مقاله انواع هوش از دیدگاه ثرندایک
25.مقاله بین بررسی مقایسه ای رابطه بین ...
پر فروش ترین ها
1.مقاله بررسي تاثير به كارگيري اتوماسي ...
2.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
3.مقاله بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی ...
4.مقاله هوش فرهنگی    ...
5.مقاله نقش مدیریت دانش در توانمندسازي ...
6.آموزش اولیه نرم افزار spss
7.مقاله ارزیابی میزان تاثیر بکارگیری ف ...
8.مقاله سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد ك ...
9.مقاله بین بررسی مقایسه ای رابطه بین ...
10.مقاله عوامل موثر بر رضايت الکترونيک ...
11.رهبری در سازمان : مبانی و نظریه ها
12.مقاله بررسی تفاوت های ساختاری تولید ...
13.نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی ساز ...
14.مقاله نقش فنآوري اطلاعات در توسعه من ...
15.مقاله بررسي عوامل موثر بر جلب رضايت ...
16.مقاله بررسی نظام ارزشیابی عملکرد کار ...
17.اسلاید مديريت ارتباط با مشتري
18.مقاله انواع هوش از دیدگاه ثرندایک
19.مقاله ابعاد متنوع بکارگیری مدیریت ت ...
20.پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در س ...
21.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
22.مقاله بررسی زمینه هاي اجرائی بودجه ر ...
23.مقاله فوایدوموانع بودجه ریزی عملیاتی
24.مقاله بررسی عوامل موثر در قصد ترك خد ...
25.مقاله طراحي مدل عوامل مؤثر بر اعتماد ...