[ تخلیه سبد خرید ] close


نام:مقاله بررسي ويژگيهاي روانسنجي نشانگر بهزيستي شخصي _ مقياس ناتوانيهاي شناختي
رشته: روانشناسی
گروه:روانشناسی عمومی
نوع:مقاله و پژوهش
نویسنده:-
تاریخ:1391/12/20
تعداد صفحات:10 صفحه
تعداد مشاهده:1436 بار
تعداد خرید:0 بار
فرمت فایل:P.D.F
قیمت:10000 ریال
چكيده: هدف: اين پژوهش به منظور برآورد پايايي و روايي نشانگر بهزيستي شخصي _ مقياس نارساييهاي شناختي كامينز و لاو در كودكان كم توان ذهني اجرا شده است. روش: در اين مطالعه مجموعا 356 نفر از كودكان كم توان ذهني در دو شهر تهران و همدان براي در نظر گرفتن دو نمونة نسبتاً برخوردار در شمال شهر تهران و يك نمونه در خارج از مركز كشور به عنوان نمونة كمتر برخوردار انتخاب شدند كه از اين تعداد 200 نفر در شمال شهر تهران مناطق (1،2،3)با روش نمونه گيري تصادفي نظا م دار و 156 نفر در شهر همدان با روش سرشماري مورد آزمون قرارگرفتند. داده هاي جمع آوري شده با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ براي حصول پايايي مقياس و رگرسيون چند متغيرة خطي براي دست يابي به روايي مقياس تحليل شدند. يافته ها: نتايج نشان داده است كه نشانگر بهزيستي شخصي _ مقياس ناتوانيهاي شناختي در كودكان كم توان ذهني داراي پايايي و روايي مطلوبي مي باشد و اين نشانگر با ضريب آلفاي كرونباخ789/. پایا بوده و همچنين در بررسي روايي 78/5٪ از پراكنش رضايت كلي از زندگي توسط حيطه هاي اين نشانگر تبيين مي شود. بر پاية توصية سازندة مقياس، توانايي پيش بيني واريانس رضايت كلي از زندگي توسط حيطه هاي 7 گانه در تحليل رگرسيون حاكي از روايي آن است. نتيجه گيري: نشانگر بهزيستي شخصي مقياس ناتوانيهاي شناختي براي انداز ه گيري بهزيستي شخصي در جامعه كودكان كم توان ذهني كارايي مناسبي دارد و پيشنهاد مي شود كه كارشناسان مربوطه و مشاوران محترم در زمينه كودكان استثنايي از اين نشانگر در برآورد بهزيستي شخصي كودكان كم توان ذهني استفاده كنند.


مقالات مربوط :

- مقاله تأثير آموزش مهارتهاي ...

- مقاله هوش معنوي : دیدگاه ه ...

- مقاله بررسی میزان رضایت شغ ...

- مقاله جنبه هاي ناهشيار در ...

- مقاله هوش فرهنگي و رابطه ي ...

- مقاله هوش فرهنگی، رویارویی ...

- مقاله بررسی رضایت شغلی مام ...

- مقاله هوش فرهنگي؛ نياز مدي ...

- مقاله انواع هوش از دیدگاه ...

- مقاله بررسي ميزان شيوع مشك ...

آخرین مقالات
1.پرسشنامه غرق شدن
2.پرسشنامه جذب شدن
3.پروپوزال ارتباط وابستگی به اینترنت ب ...
4.فصل دوم پایان نامه ارتباط وابستگی به ...
5.پروپوزال بررسی خطاهای داخلی ترانسفور ...
6.پروپوزال بررسي تخليه جزيي در تجهيزات ...
7.پروپوزال آنتن موجبر مجتمع یکپارچه شک ...
8.پروپوزال بررسی عوامل موثر بر نرخ رشد ...
9.پروپوزال اولویت بندی تاثیر ابزارهای ...
10.فصل دوم پایان نامه اولویت بندی تاثیر ...
11.پروپوزال ندازه گیری میزان بلوغ فردی، ...
12.پرسشنامه اندازه گیری میزان بلوغ فردی ...
13.فصل دوم پایان نامه اندازه گیری میزا ...
14.پایان نامه اندازه گیری میزان بلوغ فر ...
15.پروپوزال بررسی نقش هنر عکاسی در مجله ...
16.پروپوزال بررسي عوامل موثر بر استقرار ...
17.پروپوزال بررسی رابطه ی بین سطح نیازه ...
18.پروپوزال بررسی رابطه تعهد با ارتقای ...
19.پروپوزال بررسي رابطه عزت نفس مديران ...
20.پروپوزال بررسی رابطه خودمدیریتی با ع ...
21.پروپوزال بررسی رابطه بین کیفیت زندگی ...
22.پروپوزال بررسی تاثیر مدیریت شکایات م ...
23.پروپوزال بررسی تاثیر کیفیت زندگی کار ...
24.پروپوزال رابطه سبک های حل مسئله ،خود ...
25.پروپوزال تاثیر آموزش راهبرد های شناخ ...
پربازدیدترین ها
1.پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در س ...
2.مقاله بررسي تاثير به كارگيري اتوماسي ...
3.مقاله هوش فرهنگی    ...
4.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
5.مقاله بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی ...
6.پرسشنامه بررسی وفاداری مشتری
7.پرسشنامه بررسی تاثیر فناوری اطلاعات ...
8.پرسشنامه اخلاق کار
9.مقاله سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد ك ...
10.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
11.پرسشنامه سنجش کارافرینی درون سازمانی
12.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
13.مقاله نقش مدیریت دانش در توانمندسازي ...
14.فصل دوم پایان نامه تعیین ارتباط بين ...
15.پروپوزال بررسی عوامل موثر بر درخواست ...
16.آموزش اولیه نرم افزار spss
17.مقاله عوامل موثر بر رضايت الکترونيک ...
18.مقاله شناسایی و رتبه بندي عوامل کلید ...
19.پروپوزال ارائه چارچوب مفهومی مبتنی ب ...
20.مقاله ارزیابی میزان تاثیر بکارگیری ف ...
21.نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی ساز ...
22.رهبری در سازمان : مبانی و نظریه ها
23.مقاله انواع هوش از دیدگاه ثرندایک
24.پرسشنامه بررسی میزان وفاداری مصرف کن ...
25.مقاله بین بررسی مقایسه ای رابطه بین ...
پر فروش ترین ها
1.مقاله بررسي تاثير به كارگيري اتوماسي ...
2.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
3.مقاله بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی ...
4.مقاله هوش فرهنگی    ...
5.مقاله نقش مدیریت دانش در توانمندسازي ...
6.آموزش اولیه نرم افزار spss
7.مقاله ارزیابی میزان تاثیر بکارگیری ف ...
8.مقاله سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد ك ...
9.مقاله بین بررسی مقایسه ای رابطه بین ...
10.مقاله عوامل موثر بر رضايت الکترونيک ...
11.رهبری در سازمان : مبانی و نظریه ها
12.مقاله بررسی تفاوت های ساختاری تولید ...
13.نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی ساز ...
14.مقاله نقش فنآوري اطلاعات در توسعه من ...
15.مقاله بررسي عوامل موثر بر جلب رضايت ...
16.مقاله بررسی نظام ارزشیابی عملکرد کار ...
17.اسلاید مديريت ارتباط با مشتري
18.مقاله انواع هوش از دیدگاه ثرندایک
19.مقاله ابعاد متنوع بکارگیری مدیریت ت ...
20.پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در س ...
21.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
22.مقاله بررسی زمینه هاي اجرائی بودجه ر ...
23.مقاله فوایدوموانع بودجه ریزی عملیاتی
24.مقاله بررسی عوامل موثر در قصد ترك خد ...
25.مقاله طراحي مدل عوامل مؤثر بر اعتماد ...