[ تخلیه سبد خرید ] close


نام:مقاله بررسي ويژگيهاي روانسنجي نشانگر بهزيستي شخصي _ مقياس ناتوانيهاي شناختي
رشته: روانشناسی
گروه:روانشناسی عمومی
نوع:مقاله و پژوهش
نویسنده:-
تاریخ:1391/12/20
تعداد صفحات:10 صفحه
تعداد مشاهده:1403 بار
تعداد خرید:0 بار
فرمت فایل:P.D.F
قیمت:10000 ریال
چكيده: هدف: اين پژوهش به منظور برآورد پايايي و روايي نشانگر بهزيستي شخصي _ مقياس نارساييهاي شناختي كامينز و لاو در كودكان كم توان ذهني اجرا شده است. روش: در اين مطالعه مجموعا 356 نفر از كودكان كم توان ذهني در دو شهر تهران و همدان براي در نظر گرفتن دو نمونة نسبتاً برخوردار در شمال شهر تهران و يك نمونه در خارج از مركز كشور به عنوان نمونة كمتر برخوردار انتخاب شدند كه از اين تعداد 200 نفر در شمال شهر تهران مناطق (1،2،3)با روش نمونه گيري تصادفي نظا م دار و 156 نفر در شهر همدان با روش سرشماري مورد آزمون قرارگرفتند. داده هاي جمع آوري شده با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ براي حصول پايايي مقياس و رگرسيون چند متغيرة خطي براي دست يابي به روايي مقياس تحليل شدند. يافته ها: نتايج نشان داده است كه نشانگر بهزيستي شخصي _ مقياس ناتوانيهاي شناختي در كودكان كم توان ذهني داراي پايايي و روايي مطلوبي مي باشد و اين نشانگر با ضريب آلفاي كرونباخ789/. پایا بوده و همچنين در بررسي روايي 78/5٪ از پراكنش رضايت كلي از زندگي توسط حيطه هاي اين نشانگر تبيين مي شود. بر پاية توصية سازندة مقياس، توانايي پيش بيني واريانس رضايت كلي از زندگي توسط حيطه هاي 7 گانه در تحليل رگرسيون حاكي از روايي آن است. نتيجه گيري: نشانگر بهزيستي شخصي مقياس ناتوانيهاي شناختي براي انداز ه گيري بهزيستي شخصي در جامعه كودكان كم توان ذهني كارايي مناسبي دارد و پيشنهاد مي شود كه كارشناسان مربوطه و مشاوران محترم در زمينه كودكان استثنايي از اين نشانگر در برآورد بهزيستي شخصي كودكان كم توان ذهني استفاده كنند.


مقالات مربوط :

- مقاله هوش فرهنگي اكسير موف ...

- مقاله محتوای آموزشی وآماده ...

- مقاله بررسی رابطه بین فرسو ...

- مقاله تأثير آموزش مهارتهاي ...

- مقاله بررسی رابط بین هوش ف ...

- مقاله مقايسه عملكرد تحصيلي ...

- مقاله رابطه ی بین مولفه ها ...

- مقاله بین بررسی مقایسه ای ...

- مقاله رهبري تحول

- مقاله هوش فرهنگی  ...

آخرین مقالات
1.پروپوزال بازارچه مرزی پرسه سو
2.پروپوزال اثر 12 هفته تمرینات تناوبی ...
3.پروپوزال بازشناخت رفتاری دستگاه اموی ...
4.فصل دوم پایان نامه بازشناخت رفتاری د ...
5.پرسشنامه ارایه مدلی علّی برای گرایش ...
6.پروپوزال ارایه مدلی علّی برای گرایش ...
7.فصل دوم پایان نامه ارایه مدلی علّی ب ...
8.پرسشنامه کیفیت خدمات ارائه شده در ف ...
9.پروپوزال کیفیت خدمات ارائه شده در ف ...
10.فصل دوم پایان نامه کیفیت خدمات ارائه ...
11.پروپوزال انتخاب مدل برنامه جامع فناو ...
12.فصل دوم پایان نامه انتخاب مدل برنامه ...
13.فصل دوم پایان نامه انتخاب تجهيزات جه ...
14.پرسشنامه افسردگی کودکان کوواکسCDI
15.پروپوزال اثربخشی گروه درمانی با رویک ...
16.فصل دوم پایان نامه اثربخشی گروه درما ...
17.پرسشنامه اندازه‌گيري نگرش صميمانه ام ...
18.پرسشنامه سازگاري اجتماعي کاليفرنيا
19.پروپوزال اثربخشي آموزش مهارت هاي اجت ...
20.فصل دوم پایان اثربخشي آموزش مهارت ها ...
21.پروپوزال اثر بخشی نمایش درمانی بر فر ...
22.فصل دوم پایان نامه اثر بخشی نمایش در ...
23.پروپوزال اینترنت ونقش آن در شکل گیری ...
24.فصل دوم پایان نامه اینترنت ونقش آن د ...
25.پروپوزال ارزیابی شاخص های توسعه با ب ...
پربازدیدترین ها
1.پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در س ...
2.مقاله بررسي تاثير به كارگيري اتوماسي ...
3.مقاله هوش فرهنگی    ...
4.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
5.مقاله بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی ...
6.پرسشنامه بررسی وفاداری مشتری
7.پرسشنامه بررسی تاثیر فناوری اطلاعات ...
8.پرسشنامه اخلاق کار
9.مقاله سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد ك ...
10.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
11.پرسشنامه سنجش کارافرینی درون سازمانی
12.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
13.فصل دوم پایان نامه تعیین ارتباط بين ...
14.مقاله نقش مدیریت دانش در توانمندسازي ...
15.پروپوزال بررسی عوامل موثر بر درخواست ...
16.آموزش اولیه نرم افزار spss
17.مقاله عوامل موثر بر رضايت الکترونيک ...
18.مقاله شناسایی و رتبه بندي عوامل کلید ...
19.پروپوزال ارائه چارچوب مفهومی مبتنی ب ...
20.مقاله ارزیابی میزان تاثیر بکارگیری ف ...
21.نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی ساز ...
22.رهبری در سازمان : مبانی و نظریه ها
23.پرسشنامه بررسی میزان وفاداری مصرف کن ...
24.مقاله انواع هوش از دیدگاه ثرندایک
25.مقاله بین بررسی مقایسه ای رابطه بین ...
پر فروش ترین ها
1.مقاله بررسي تاثير به كارگيري اتوماسي ...
2.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
3.مقاله بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی ...
4.مقاله هوش فرهنگی    ...
5.مقاله نقش مدیریت دانش در توانمندسازي ...
6.آموزش اولیه نرم افزار spss
7.مقاله ارزیابی میزان تاثیر بکارگیری ف ...
8.مقاله سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد ك ...
9.مقاله بین بررسی مقایسه ای رابطه بین ...
10.مقاله عوامل موثر بر رضايت الکترونيک ...
11.رهبری در سازمان : مبانی و نظریه ها
12.مقاله بررسی تفاوت های ساختاری تولید ...
13.نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی ساز ...
14.مقاله نقش فنآوري اطلاعات در توسعه من ...
15.مقاله بررسي عوامل موثر بر جلب رضايت ...
16.مقاله بررسی نظام ارزشیابی عملکرد کار ...
17.اسلاید مديريت ارتباط با مشتري
18.مقاله انواع هوش از دیدگاه ثرندایک
19.مقاله ابعاد متنوع بکارگیری مدیریت ت ...
20.پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در س ...
21.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
22.مقاله بررسی زمینه هاي اجرائی بودجه ر ...
23.مقاله فوایدوموانع بودجه ریزی عملیاتی
24.مقاله بررسی عوامل موثر در قصد ترك خد ...
25.مقاله طراحي مدل عوامل مؤثر بر اعتماد ...