[ تخلیه سبد خرید ] close


نام:مقاله اثر درمان فراشناختی ((ولز))درآميختگي افكار بيماران مبتلا به اختلال وسواسي جبري (رایگان)
رشته: روانشناسی
گروه:روانشناسی عمومی
نوع:مقاله و پژوهش
نویسنده:-
تاریخ:1391/12/23
تعداد صفحات:10 صفحه
تعداد مشاهده:1695 بار
تعداد خرید:83 بار
فرمت فایل:P.D.F
قیمت:0 ریال
چکیده :مقدمه: ماهيت چندبعدي و پيچيده اختلال وسواسي جبري، بررسي و به كارگيري درمانهاي جديد را ايجاب ميكند. پژوهش حاضر جهت بررسي اثربخشي الگوي فراشناختي ولز بر درآميختگي افكار بيماران مبتلا به اختلال وسواسي جبري، به عنوان يكي از ابعاد مهم باورهاي فراشناختي طراحي شد. روش كار: اين پژوهش نيمه تجربي با طرح پيش آزمون- پس آزمون و پيگيري با گروه شاهد اجرا شد. از بين تمام بيماران مبتلا به اختلال وسواسي جبري 24 نفر به ، مراجعه كننده به درمانگاه هاي روانشناختي شهر شيراز در سال 1387 روش نمونه گيري هدفمند انتخاب و به صورت تصادفي در دو گروه مساوي آزمون و شاهد قرار گرفتند. گروه آزمون 8 هفته درمان فراشناختي ولز را تجربه كردند، در حالي كه گروه شاهد تنها پيگيري شدند. آزمون درآميختگي افكار به عنوان ابزار ارزشيابي در پيشآزمون، پسآزمون و پيگيري پس از 2 ماه به كار گرفته شد. دادهها با شاخص هاي توصيفي و آزمون تحليل كواريانس چندمتغيره، توسط نرمافزار تحليل شدند. نتيجه گيري: به كارگيري الگوي فراشناختي ولز در بيماران مبتلا به اختلال وسواسي جبري در كاهش علايم درآميختگي افكار آنان موثر است.


مقالات مربوط :

- مقاله عوامل موثر بر تمایل ...

- مقاله بررسی برنامه درسی تر ...

- مقاله بررسی میزان تحمل است ...

- مقاله بررسی نحوه تاثیرتشوی ...

- مقاله هوش فرهنگی; شایستگی ...

- مقاله تعيين رابطه ي ميان خ ...

- مقاله رهبري تحول

- مقاله تأثير هوش فرهنگي بر ...

- مقاله بررسي ويژگيهاي روانس ...

- مقاله معرفی و شناخت هوش به ...

آخرین مقالات
1.پرسشنامه کیفیت خدمات ارائه شده در ف ...
2.پروپوزال کیفیت خدمات ارائه شده در ف ...
3.فصل دوم پایان نامه کیفیت خدمات ارائه ...
4.پروپوزال انتخاب مدل برنامه جامع فناو ...
5.فصل دوم پایان نامه انتخاب مدل برنامه ...
6.فصل دوم پایان نامه انتخاب تجهيزات جه ...
7.پرسشنامه افسردگی کودکان کوواکسCDI
8.پروپوزال اثربخشی گروه درمانی با رویک ...
9.فصل دوم پایان نامه اثربخشی گروه درما ...
10.پرسشنامه اندازه‌گيري نگرش صميمانه ام ...
11.پرسشنامه سازگاري اجتماعي کاليفرنيا
12.پروپوزال اثربخشي آموزش مهارت هاي اجت ...
13.فصل دوم پایان اثربخشي آموزش مهارت ها ...
14.پروپوزال اثر بخشی نمایش درمانی بر فر ...
15.فصل دوم پایان نامه اثر بخشی نمایش در ...
16.پروپوزال اینترنت ونقش آن در شکل گیری ...
17.فصل دوم پایان نامه اینترنت ونقش آن د ...
18.پروپوزال ارزیابی شاخص های توسعه با ب ...
19.فصل دوم پایان نامه ارزیابی شاخص های ...
20.پروپوزال امکان سنجی و طراحي الگوي ای ...
21.فصل دوم پایان نامه امکان سنجی و طراح ...
22.پایان نامه امکان سنجی توسعه تجارت ال ...
23.پرسشنامه امکان سنجی توسعه تجارت الکت ...
24. فصل دوم پایان نامه امکان سنجی توسعه ...
25.پروپوزال امکان سنجی توسعه تجارت الکت ...
پربازدیدترین ها
1.پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در س ...
2.مقاله بررسي تاثير به كارگيري اتوماسي ...
3.مقاله هوش فرهنگی    ...
4.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
5.مقاله بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی ...
6.پرسشنامه بررسی وفاداری مشتری
7.پرسشنامه بررسی تاثیر فناوری اطلاعات ...
8.پرسشنامه اخلاق کار
9.مقاله سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد ك ...
10.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
11.پرسشنامه سنجش کارافرینی درون سازمانی
12.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
13.فصل دوم پایان نامه تعیین ارتباط بين ...
14.مقاله نقش مدیریت دانش در توانمندسازي ...
15.پروپوزال بررسی عوامل موثر بر درخواست ...
16.آموزش اولیه نرم افزار spss
17.مقاله عوامل موثر بر رضايت الکترونيک ...
18.مقاله شناسایی و رتبه بندي عوامل کلید ...
19.پروپوزال ارائه چارچوب مفهومی مبتنی ب ...
20.مقاله ارزیابی میزان تاثیر بکارگیری ف ...
21.نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی ساز ...
22.رهبری در سازمان : مبانی و نظریه ها
23.پرسشنامه بررسی میزان وفاداری مصرف کن ...
24.مقاله انواع هوش از دیدگاه ثرندایک
25.مقاله بین بررسی مقایسه ای رابطه بین ...
پر فروش ترین ها
1.مقاله بررسي تاثير به كارگيري اتوماسي ...
2.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
3.مقاله بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی ...
4.مقاله هوش فرهنگی    ...
5.مقاله نقش مدیریت دانش در توانمندسازي ...
6.آموزش اولیه نرم افزار spss
7.مقاله ارزیابی میزان تاثیر بکارگیری ف ...
8.مقاله سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد ك ...
9.مقاله بین بررسی مقایسه ای رابطه بین ...
10.مقاله عوامل موثر بر رضايت الکترونيک ...
11.رهبری در سازمان : مبانی و نظریه ها
12.مقاله بررسی تفاوت های ساختاری تولید ...
13.نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی ساز ...
14.مقاله نقش فنآوري اطلاعات در توسعه من ...
15.مقاله بررسي عوامل موثر بر جلب رضايت ...
16.مقاله بررسی نظام ارزشیابی عملکرد کار ...
17.اسلاید مديريت ارتباط با مشتري
18.مقاله انواع هوش از دیدگاه ثرندایک
19.مقاله ابعاد متنوع بکارگیری مدیریت ت ...
20.پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در س ...
21.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
22.مقاله بررسی زمینه هاي اجرائی بودجه ر ...
23.مقاله فوایدوموانع بودجه ریزی عملیاتی
24.مقاله بررسی عوامل موثر در قصد ترك خد ...
25.مقاله طراحي مدل عوامل مؤثر بر اعتماد ...