[ تخلیه سبد خرید ] close


نام:مقاله اثر درمان فراشناختی ((ولز))درآميختگي افكار بيماران مبتلا به اختلال وسواسي جبري (رایگان)
رشته: روانشناسی
گروه:روانشناسی عمومی
نوع:مقاله و پژوهش
نویسنده:-
تاریخ:1391/12/23
تعداد صفحات:10 صفحه
تعداد مشاهده:1741 بار
تعداد خرید:83 بار
فرمت فایل:P.D.F
قیمت:0 ریال
چکیده :مقدمه: ماهيت چندبعدي و پيچيده اختلال وسواسي جبري، بررسي و به كارگيري درمانهاي جديد را ايجاب ميكند. پژوهش حاضر جهت بررسي اثربخشي الگوي فراشناختي ولز بر درآميختگي افكار بيماران مبتلا به اختلال وسواسي جبري، به عنوان يكي از ابعاد مهم باورهاي فراشناختي طراحي شد. روش كار: اين پژوهش نيمه تجربي با طرح پيش آزمون- پس آزمون و پيگيري با گروه شاهد اجرا شد. از بين تمام بيماران مبتلا به اختلال وسواسي جبري 24 نفر به ، مراجعه كننده به درمانگاه هاي روانشناختي شهر شيراز در سال 1387 روش نمونه گيري هدفمند انتخاب و به صورت تصادفي در دو گروه مساوي آزمون و شاهد قرار گرفتند. گروه آزمون 8 هفته درمان فراشناختي ولز را تجربه كردند، در حالي كه گروه شاهد تنها پيگيري شدند. آزمون درآميختگي افكار به عنوان ابزار ارزشيابي در پيشآزمون، پسآزمون و پيگيري پس از 2 ماه به كار گرفته شد. دادهها با شاخص هاي توصيفي و آزمون تحليل كواريانس چندمتغيره، توسط نرمافزار تحليل شدند. نتيجه گيري: به كارگيري الگوي فراشناختي ولز در بيماران مبتلا به اختلال وسواسي جبري در كاهش علايم درآميختگي افكار آنان موثر است.


مقالات مربوط :

- مقاله بررسی رابط بین هوش ف ...

- مقاله اثر درمان فراشناختی ...

- مقاله عوامل موثر بر تمایل ...

- مقاله مقايسه عملكرد تحصيلي ...

- مقاله هوش فرهنگی، رویارویی ...

- مقاله اثربخشی شیوه درمانی ...

- مقاله تاثير هوش هيجاني و ه ...

- مقاله هوش فرهنگی و رابطه آ ...

- مقاله بررسي رابطه بين هوش ...

- مقاله بررسی رابطۀ ابعاد خو ...

آخرین مقالات
1.پروپوزال بررسی ادبیات فولکلوریک و فر ...
2.پروپوزال آسیب شناسی شعر مدرن و پست م ...
3.پروپوزال بررسی رابطه بین اثربخشی مدی ...
4.پروپوزال جستاری برجایگاه و کاربرد مع ...
5.پروپوزال تاثیر معاملات متقابل بر قصد ...
6.پروپوزال تاثیر كاربرد تكنولوژ‍ي اطلا ...
7.پروپوزال بسترهای ظهور نوآوری باز و ت ...
8.پروپوزال بررسی مهارت های مورد نیاز ...
9.پروپوزال بررسی کارایی سیستم بانکی ب ...
10.پرسشنامه غرق شدن
11.پرسشنامه جذب شدن
12.پروپوزال ارتباط وابستگی به اینترنت ب ...
13.فصل دوم پایان نامه ارتباط وابستگی به ...
14.پروپوزال بررسی خطاهای داخلی ترانسفور ...
15.پروپوزال بررسي تخليه جزيي در تجهيزات ...
16.پروپوزال آنتن موجبر مجتمع یکپارچه شک ...
17.پروپوزال بررسی عوامل موثر بر نرخ رشد ...
18.پروپوزال اولویت بندی تاثیر ابزارهای ...
19.فصل دوم پایان نامه اولویت بندی تاثیر ...
20.پروپوزال ندازه گیری میزان بلوغ فردی، ...
21.پرسشنامه اندازه گیری میزان بلوغ فردی ...
22.فصل دوم پایان نامه اندازه گیری میزا ...
23.پایان نامه اندازه گیری میزان بلوغ فر ...
24.پروپوزال بررسی نقش هنر عکاسی در مجله ...
25.پروپوزال بررسي عوامل موثر بر استقرار ...
پربازدیدترین ها
1.پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در س ...
2.مقاله بررسي تاثير به كارگيري اتوماسي ...
3.مقاله هوش فرهنگی    ...
4.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
5.مقاله بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی ...
6.پرسشنامه بررسی وفاداری مشتری
7.پرسشنامه بررسی تاثیر فناوری اطلاعات ...
8.پرسشنامه اخلاق کار
9.مقاله سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد ك ...
10.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
11.پرسشنامه سنجش کارافرینی درون سازمانی
12.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
13.فصل دوم پایان نامه تعیین ارتباط بين ...
14.مقاله نقش مدیریت دانش در توانمندسازي ...
15.پروپوزال بررسی عوامل موثر بر درخواست ...
16.آموزش اولیه نرم افزار spss
17.مقاله عوامل موثر بر رضايت الکترونيک ...
18.مقاله شناسایی و رتبه بندي عوامل کلید ...
19.پروپوزال ارائه چارچوب مفهومی مبتنی ب ...
20.مقاله ارزیابی میزان تاثیر بکارگیری ف ...
21.نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی ساز ...
22.رهبری در سازمان : مبانی و نظریه ها
23.مقاله انواع هوش از دیدگاه ثرندایک
24.پرسشنامه بررسی میزان وفاداری مصرف کن ...
25.مقاله بین بررسی مقایسه ای رابطه بین ...
پر فروش ترین ها
1.مقاله بررسي تاثير به كارگيري اتوماسي ...
2.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
3.مقاله بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی ...
4.مقاله هوش فرهنگی    ...
5.مقاله نقش مدیریت دانش در توانمندسازي ...
6.آموزش اولیه نرم افزار spss
7.مقاله ارزیابی میزان تاثیر بکارگیری ف ...
8.مقاله سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد ك ...
9.مقاله بین بررسی مقایسه ای رابطه بین ...
10.مقاله عوامل موثر بر رضايت الکترونيک ...
11.رهبری در سازمان : مبانی و نظریه ها
12.مقاله بررسی تفاوت های ساختاری تولید ...
13.نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی ساز ...
14.مقاله نقش فنآوري اطلاعات در توسعه من ...
15.مقاله بررسي عوامل موثر بر جلب رضايت ...
16.مقاله بررسی نظام ارزشیابی عملکرد کار ...
17.اسلاید مديريت ارتباط با مشتري
18.مقاله انواع هوش از دیدگاه ثرندایک
19.مقاله ابعاد متنوع بکارگیری مدیریت ت ...
20.پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در س ...
21.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
22.مقاله بررسی زمینه هاي اجرائی بودجه ر ...
23.مقاله فوایدوموانع بودجه ریزی عملیاتی
24.مقاله بررسی عوامل موثر در قصد ترك خد ...
25.مقاله طراحي مدل عوامل مؤثر بر اعتماد ...