[ تخلیه سبد خرید ] close


نام:مقاله دلبستگي شغلي و عوامل موثر بر آن در پرستاران بيمارستا نهاي آموزشي عمومي دانشگاه علوم پزشكي شيراز (رایگان)
رشته:مدیریت
گروه:منابع انسانی
نوع:مقاله و پژوهش
نویسنده:-
تاریخ:1392/07/10
تعداد صفحات:10 صفحه
تعداد مشاهده:2121 بار
تعداد خرید:177 بار
فرمت فایل:P.D.F
قیمت:0 ریال
چکیده : زمينه و هدف: دلبستگي شغلي حالت ذهني مثبت و مرتبط با شغل است كه با انرژي، فداكاري و جذابيت شغل، مشخص مي شود. از آنجا كه ماهيت و كيفيت خدمت رساني به بيماران با عملكرد پرستاران، وابستگي زيادي دارد، اين مطالعه به بررسي دلبستگي شغلي پرستاران و عوامل تاثيرگذار بر آن پرداخته است. روش بررسي: اين مطالعه توصيفي تحليلي بصورت مقطعي بين 273 نفر از پرستاران شاغل در بخشهاي بستري بيمارستان هاي نمازي و فقيهي شيراز، با نمونه گيري دو مرحله اي در سال 1389 ، انجام گرديد. ابزار جمع آوري اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته بود كه روايي محتوا و پايايي آن بترتيب از طريق نظرات كارشناسان متخصص و محاسبه ضريب ا آلفاي كرونباخ( 86 %) تاييد شد. تحليل داده ها با استفاده از نرم افزارspssاز طریق آمار توصیفی و آزمون همبستگی انجام گیرد. یافته ها: میانگین دلبستگی شغلی برابر با 10/51�58/95 بوده و ارتباط آماري مثبت و معني دار بين دلبستگي شغلي پرستاران با رفتار شهروندي سازماني، رضايت شغلي، تمايل به ترك سازمان، تعهد سازماني، شناخت و پاداش، عدالت سازمانی ،حمایت سازمان-سرپرست و ويژگيهاي شغلي مشاهده گردید(p<0/001) قويترين ارتباط بين دلبستگي شغلي با تعهد سازماني و رضايت شغلي( r


مقالات مربوط :

- مقاله جنبه هاي ناهشيار در ...

- مقاله بررسی رضایتمندی شغل ...

- مقاله هم انديشي نگهداشت من ...

- مقاله بعد انسانی چابکی سازمان

- مقاله نقش فنآوري اطلاعات د ...

- مقاله بررسی رضایت شغلی ماماها

- مقاله نقش شايستگي ها در مد ...

- مقاله بررسی عوامل موثر در ...

- اسلاید مدیریت منابع انسانی ...

- مقاله مديريت بر كاركنان نخ ...

آخرین مقالات
1.پرسشنامه کیفیت خدمات ارائه شده در ف ...
2.پروپوزال کیفیت خدمات ارائه شده در ف ...
3.فصل دوم پایان نامه کیفیت خدمات ارائه ...
4.پروپوزال انتخاب مدل برنامه جامع فناو ...
5.فصل دوم پایان نامه انتخاب مدل برنامه ...
6.فصل دوم پایان نامه انتخاب تجهيزات جه ...
7.پرسشنامه افسردگی کودکان کوواکسCDI
8.پروپوزال اثربخشی گروه درمانی با رویک ...
9.فصل دوم پایان نامه اثربخشی گروه درما ...
10.پرسشنامه اندازه‌گيري نگرش صميمانه ام ...
11.پرسشنامه سازگاري اجتماعي کاليفرنيا
12.پروپوزال اثربخشي آموزش مهارت هاي اجت ...
13.فصل دوم پایان اثربخشي آموزش مهارت ها ...
14.پروپوزال اثر بخشی نمایش درمانی بر فر ...
15.فصل دوم پایان نامه اثر بخشی نمایش در ...
16.پروپوزال اینترنت ونقش آن در شکل گیری ...
17.فصل دوم پایان نامه اینترنت ونقش آن د ...
18.پروپوزال ارزیابی شاخص های توسعه با ب ...
19.فصل دوم پایان نامه ارزیابی شاخص های ...
20.پروپوزال امکان سنجی و طراحي الگوي ای ...
21.فصل دوم پایان نامه امکان سنجی و طراح ...
22.پایان نامه امکان سنجی توسعه تجارت ال ...
23.پرسشنامه امکان سنجی توسعه تجارت الکت ...
24. فصل دوم پایان نامه امکان سنجی توسعه ...
25.پروپوزال امکان سنجی توسعه تجارت الکت ...
پربازدیدترین ها
1.پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در س ...
2.مقاله بررسي تاثير به كارگيري اتوماسي ...
3.مقاله هوش فرهنگی    ...
4.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
5.مقاله بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی ...
6.پرسشنامه بررسی وفاداری مشتری
7.پرسشنامه بررسی تاثیر فناوری اطلاعات ...
8.پرسشنامه اخلاق کار
9.مقاله سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد ك ...
10.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
11.پرسشنامه سنجش کارافرینی درون سازمانی
12.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
13.فصل دوم پایان نامه تعیین ارتباط بين ...
14.مقاله نقش مدیریت دانش در توانمندسازي ...
15.پروپوزال بررسی عوامل موثر بر درخواست ...
16.آموزش اولیه نرم افزار spss
17.مقاله عوامل موثر بر رضايت الکترونيک ...
18.مقاله شناسایی و رتبه بندي عوامل کلید ...
19.پروپوزال ارائه چارچوب مفهومی مبتنی ب ...
20.مقاله ارزیابی میزان تاثیر بکارگیری ف ...
21.نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی ساز ...
22.رهبری در سازمان : مبانی و نظریه ها
23.پرسشنامه بررسی میزان وفاداری مصرف کن ...
24.مقاله انواع هوش از دیدگاه ثرندایک
25.مقاله بین بررسی مقایسه ای رابطه بین ...
پر فروش ترین ها
1.مقاله بررسي تاثير به كارگيري اتوماسي ...
2.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
3.مقاله بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی ...
4.مقاله هوش فرهنگی    ...
5.مقاله نقش مدیریت دانش در توانمندسازي ...
6.آموزش اولیه نرم افزار spss
7.مقاله ارزیابی میزان تاثیر بکارگیری ف ...
8.مقاله سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد ك ...
9.مقاله بین بررسی مقایسه ای رابطه بین ...
10.مقاله عوامل موثر بر رضايت الکترونيک ...
11.رهبری در سازمان : مبانی و نظریه ها
12.مقاله بررسی تفاوت های ساختاری تولید ...
13.نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی ساز ...
14.مقاله نقش فنآوري اطلاعات در توسعه من ...
15.مقاله بررسي عوامل موثر بر جلب رضايت ...
16.مقاله بررسی نظام ارزشیابی عملکرد کار ...
17.اسلاید مديريت ارتباط با مشتري
18.مقاله انواع هوش از دیدگاه ثرندایک
19.مقاله ابعاد متنوع بکارگیری مدیریت ت ...
20.پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در س ...
21.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
22.مقاله بررسی زمینه هاي اجرائی بودجه ر ...
23.مقاله فوایدوموانع بودجه ریزی عملیاتی
24.مقاله بررسی عوامل موثر در قصد ترك خد ...
25.مقاله طراحي مدل عوامل مؤثر بر اعتماد ...