[ تخلیه سبد خرید ] close


نام:مقاله دلبستگي شغلي و عوامل موثر بر آن در پرستاران بيمارستا نهاي آموزشي عمومي دانشگاه علوم پزشكي شيراز (رایگان)
رشته:مدیریت
گروه:منابع انسانی
نوع:مقاله و پژوهش
نویسنده:-
تاریخ:1392/07/10
تعداد صفحات:10 صفحه
تعداد مشاهده:2178 بار
تعداد خرید:177 بار
فرمت فایل:P.D.F
قیمت:0 ریال
چکیده : زمينه و هدف: دلبستگي شغلي حالت ذهني مثبت و مرتبط با شغل است كه با انرژي، فداكاري و جذابيت شغل، مشخص مي شود. از آنجا كه ماهيت و كيفيت خدمت رساني به بيماران با عملكرد پرستاران، وابستگي زيادي دارد، اين مطالعه به بررسي دلبستگي شغلي پرستاران و عوامل تاثيرگذار بر آن پرداخته است. روش بررسي: اين مطالعه توصيفي تحليلي بصورت مقطعي بين 273 نفر از پرستاران شاغل در بخشهاي بستري بيمارستان هاي نمازي و فقيهي شيراز، با نمونه گيري دو مرحله اي در سال 1389 ، انجام گرديد. ابزار جمع آوري اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته بود كه روايي محتوا و پايايي آن بترتيب از طريق نظرات كارشناسان متخصص و محاسبه ضريب ا آلفاي كرونباخ( 86 %) تاييد شد. تحليل داده ها با استفاده از نرم افزارspssاز طریق آمار توصیفی و آزمون همبستگی انجام گیرد. یافته ها: میانگین دلبستگی شغلی برابر با 10/51�58/95 بوده و ارتباط آماري مثبت و معني دار بين دلبستگي شغلي پرستاران با رفتار شهروندي سازماني، رضايت شغلي، تمايل به ترك سازمان، تعهد سازماني، شناخت و پاداش، عدالت سازمانی ،حمایت سازمان-سرپرست و ويژگيهاي شغلي مشاهده گردید(p<0/001) قويترين ارتباط بين دلبستگي شغلي با تعهد سازماني و رضايت شغلي( r


مقالات مربوط :

- مقاله بررسي تاثير به كارگي ...

- مقاله بررسی عوامل موثر بر ...

- مقاله بررسی نظام ارزشیابی ...

- مقاله بررسي رابطه تعهد ساز ...

- مقاله هم انديشي نگهداشت من ...

- مقاله بررسی میزان رضایت شغ ...

- مقاله تئوریهای انگیزش

- مقاله بررسی عوامل موثر بر ...

- مقاله شناسایی و رتبه بندی ...

- مقاله دیدگاه های جنسیتی د ...

آخرین مقالات
1.پروپوزال بررسی رابطه بین اثربخشی مدی ...
2.پروپوزال جستاری برجایگاه و کاربرد مع ...
3.پروپوزال تاثیر معاملات متقابل بر قصد ...
4.پروپوزال تاثیر كاربرد تكنولوژ‍ي اطلا ...
5.پروپوزال بسترهای ظهور نوآوری باز و ت ...
6.پروپوزال بررسی مهارت های مورد نیاز ...
7.پروپوزال بررسی کارایی سیستم بانکی ب ...
8.پرسشنامه غرق شدن
9.پرسشنامه جذب شدن
10.پروپوزال ارتباط وابستگی به اینترنت ب ...
11.فصل دوم پایان نامه ارتباط وابستگی به ...
12.پروپوزال بررسی خطاهای داخلی ترانسفور ...
13.پروپوزال بررسي تخليه جزيي در تجهيزات ...
14.پروپوزال آنتن موجبر مجتمع یکپارچه شک ...
15.پروپوزال بررسی عوامل موثر بر نرخ رشد ...
16.پروپوزال اولویت بندی تاثیر ابزارهای ...
17.فصل دوم پایان نامه اولویت بندی تاثیر ...
18.پروپوزال ندازه گیری میزان بلوغ فردی، ...
19.پرسشنامه اندازه گیری میزان بلوغ فردی ...
20.فصل دوم پایان نامه اندازه گیری میزا ...
21.پایان نامه اندازه گیری میزان بلوغ فر ...
22.پروپوزال بررسی نقش هنر عکاسی در مجله ...
23.پروپوزال بررسي عوامل موثر بر استقرار ...
24.پروپوزال بررسی رابطه ی بین سطح نیازه ...
25.پروپوزال بررسی رابطه تعهد با ارتقای ...
پربازدیدترین ها
1.پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در س ...
2.مقاله بررسي تاثير به كارگيري اتوماسي ...
3.مقاله هوش فرهنگی    ...
4.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
5.مقاله بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی ...
6.پرسشنامه بررسی وفاداری مشتری
7.پرسشنامه بررسی تاثیر فناوری اطلاعات ...
8.پرسشنامه اخلاق کار
9.مقاله سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد ك ...
10.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
11.پرسشنامه سنجش کارافرینی درون سازمانی
12.پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان ا ...
13.فصل دوم پایان نامه تعیین ارتباط بين ...
14.مقاله نقش مدیریت دانش در توانمندسازي ...
15.پروپوزال بررسی عوامل موثر بر درخواست ...
16.آموزش اولیه نرم افزار spss
17.مقاله عوامل موثر بر رضايت الکترونيک ...
18.مقاله شناسایی و رتبه بندي عوامل کلید ...
19.پروپوزال ارائه چارچوب مفهومی مبتنی ب ...
20.مقاله ارزیابی میزان تاثیر بکارگیری ف ...
21.نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی ساز ...
22.رهبری در سازمان : مبانی و نظریه ها
23.مقاله انواع هوش از دیدگاه ثرندایک
24.پرسشنامه بررسی میزان وفاداری مصرف کن ...
25.مقاله بین بررسی مقایسه ای رابطه بین ...
پر فروش ترین ها
1.مقاله بررسي تاثير به كارگيري اتوماسي ...
2.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
3.مقاله بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی ...
4.مقاله هوش فرهنگی    ...
5.مقاله نقش مدیریت دانش در توانمندسازي ...
6.آموزش اولیه نرم افزار spss
7.مقاله ارزیابی میزان تاثیر بکارگیری ف ...
8.مقاله سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد ك ...
9.مقاله بین بررسی مقایسه ای رابطه بین ...
10.مقاله عوامل موثر بر رضايت الکترونيک ...
11.رهبری در سازمان : مبانی و نظریه ها
12.مقاله بررسی تفاوت های ساختاری تولید ...
13.نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی ساز ...
14.مقاله نقش فنآوري اطلاعات در توسعه من ...
15.مقاله بررسي عوامل موثر بر جلب رضايت ...
16.مقاله بررسی نظام ارزشیابی عملکرد کار ...
17.اسلاید مديريت ارتباط با مشتري
18.مقاله انواع هوش از دیدگاه ثرندایک
19.مقاله ابعاد متنوع بکارگیری مدیریت ت ...
20.پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در س ...
21.مقاله روش های مختلف اندازه گیری رضاي ...
22.مقاله بررسی زمینه هاي اجرائی بودجه ر ...
23.مقاله فوایدوموانع بودجه ریزی عملیاتی
24.مقاله بررسی عوامل موثر در قصد ترك خد ...
25.مقاله طراحي مدل عوامل مؤثر بر اعتماد ...